Contact : กลุ่มภารกิจ


กลุ่มอำนวยการ
053 611 996 , 053 611 282 ต่อ 101

กลุ่มบริหารงานบุคคล
053 611 081 , 053 611 282 ต่อ 109 - 110

กลุ่มนโยบายและแผน
052 611 464 , 053 611 282 ต่อ 108

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
051 612 130 , 053 611 282 ต่อ 105

หน่วยตรวจสอบภายใน
053 611 282 ต่อ 103
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
053 611 502 , 053 611 282 ต่อ 116

กลุ่ม DLICT
053 611 282 ต่อ 107

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
053 612 116 , 053 611 256
053 611 282 ต่อ 112

กลุ่มกฎหมายและคดี
052 611 282 ต่อ 114


Scroll to Top