• 9849-xxx-xxx
  • [email protected]
  • 98 ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
1
2-1 copy
previous arrow
next arrow
นายภูชิชย์  ชาติเวียง

นายภูชิชย์ ชาติเวียง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายภูชิชย์ ชาติเวียง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม DLICT
Tel : 099 242 5566
E-mail : [email protected]

นางสาวธิติกานต์  ไชยปุก

นางสาวธิติกานต์ ไชยปุก

เจ้าหน้าที่กลุ่ม DLICT

นางสาวธิติกานต์ ไชยปุก

เจ้าหน้าที่กลุ่ม DLICT
Tel : 093 256 7956
E-mail : [email protected]

ปฏิทินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา | 2566

ภาพถ่ายหน้าจอ 2566-07-12 เวลา 09.12.12
ภาพถ่ายหน้าจอ 2566-07-12 เวลา 09.12.37
ภาพถ่ายหน้าจอ 2566-07-12 เวลา 09.12.58
ภาพถ่ายหน้าจอ 2566-07-12 เวลา 09.13.30

G - Code

ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร กระทรวงศึกษาธิการ

Login

DMC

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายคนที่มีตัวตนในโรงเรียนจริง (Data Management Center : DMC)

Login

B - Obec

ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) จัดเก็บข้อมูลอาคาร ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Login

- Big Data Mhs1 -

Views | DLICT

0 0 0 3 3 2
Views Today :
Views Last 30 days : 107
Who's Online : 0