ความพร้อมการเปิดภาคเรียน 1 2 66
แบนเนอร์-ไม่เรียนเก็บสำเนา
สกรีนช็อต 2023-11-15 090938
S__119463947
Shadow
❖ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ❖
1
2
3
4
previous arrow
next arrow

ประกาศ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่อง ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

ประชาสัมพันธ์ | กลุ่มภารกิจ

3
4
Banner-Survey-2566-1024x512
previous arrow
next arrow
จดหมายข่าวสำนักงานฯ
000.jpg
2-11-66
7-11-66
10-11-66-2
30-10-66
30-10-66น
31-10-66-1
31-10-66-2
222.jpg
136187
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
จดหมายข่าว
11-21-66
18-11-66
18-11-66ภไุ
20-11-66-1
20-11-66-2
Untitled-2
จดหมายข่าวโรงเรียน
18.จดหมายข่าว - ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
77072
461664
S__6447241
S__36814851
S__36864005
ข่าว 21-11-66
แข่งศิลป 18 พย 66
ตรวจวัดสายตา
ปอยดับไฟเทียน
วันธีรราชเจ้า
ศิลปหัตถกรรมเขต_page-0001
สมาคมวิชาชีพครูอำเภอเมือง

เรื่องเล่าข่าวโรงเรียน

Coming soon..

การเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ

1. โครงสร้าง
1.1 แผนผังโครงสร้างส่วนราชการ
1.2 แผนผังโครงสร้างแบ่งส่วนราชการและภารกิจของหน่วยงาน
1.3 ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา
1.4 อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

2. ข้อมูลผู้บริหาร
2.1 ข้อมูลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.2 ข้้อมูลรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.3 ข้อมูลผูู้้อำนวยการกลุ่มภารกิจ
2.4 โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มนิเทศฯ

3. อำนาจหน้าที่
3.1 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
3.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
3.3 มอบหมายงาน | รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.4 มอบหมายงาน | บุคลากร

4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
4.1 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
4.2 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
4.3 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
4.4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

5. ข้อมูลการติดต่อ
5.1 แผนที่ตั้งสำนักงานฯ
5.2 ติดต่อกลุ่มภารกิจ
5.3 Pisces
5.4 สอบถามเพิ่มเติม

6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6.1 ชุดรวมของกฎหมายทั้งหมด 1 ชุด
6.2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 รวมกับ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 และแก้ไข
6.3 พรบ.ระเบียนบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2564 รวมกับ พรบ.ข้าราชการครู บุคลากร 2547 และแก้ไข
6.4 พรบ.การศึกษาภาคบังคับ 2545 รวมกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2560 และแก้ไข
1. แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
1.1 แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
1.2 แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
1.3 แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
1.4 แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
2.1 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือน
2.2 รายงายการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ปี 2566
2.3 การดำเนินงานตามโครงการ และงบประมาณ
2.4 การวิเคาระห์ผล และแนวทางการพัฒนา

3. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
3.1 รายงานประจำปี + QrCode
3.2 การใช้จ่ายงบประมาณ
3.3 สรุปผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาปี 2566
3.4 ผลการวิเคราะห์สภาพอุปสรรค แนวทางแก้ไข

4. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
4.1 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม อำนวยการ นโยบายและแผน DLICT
4.2 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม นิเทศฯ ส่งเสริม พัฒนาครูฯ
4.3 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม บริหารงานบุคคล กฎหมายและคดี
4.4 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม การเงิน หน่วยตรวจสอบภายใน

5. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
5.1 คู่มือการให้บริการหรือผู้มาติดต่องานบุคคล
5.2 คู่มือการให้บริการหรือผู้มาติดต่อกลุ่มส่งเสริมฯ
5.3 คู่มือการให้บริการกลุ่มอำนวยการ
5.4 คู่มือการให้บริการกลุ่มนิเทศฯ

6. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
6.1 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกลุุ่่มส่งเสริมฯ
6.2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการอำนวยการ
6.3 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการนิเทศฯ

7. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
7.1 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ กลุ่มนโยบายและแผน
7.2 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
7.3 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ กลุ่มอำนวยการ
7.4 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ กลุ่มนิเทศฯ 7.5 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

8. บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 8.1 Smart office
8.2 คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่
8.3 Pisces
8.4 SUPERvisorS MHS1 APP
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
1.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
1.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1.3 บอร์ดประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
1.4 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
2.1 ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง
2.2 พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง
2.3 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
2.4 สรุปกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 3.1 แบบ สขร.1 เดือนตุลาคม 2565
3.2 แบบ สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2565
3.3 แบบ สขร.1 เดือนธันวาคม 2565
3.4 แบบ สขร.1 เดือนมกราคม 2566
3.5 แบบ สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2566
3.6 แบบ สขร.1 เดือนมีนาคม 2566
3.7 แบบ สขร.1 เดือนเมษายน 2566
3.8 แบบ สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2566

4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
4.1 มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย
4.2 แผนปฏิบัติการ
4.3 แผนภูมิ
4.4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2565
1. นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1 ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ 2566
1.2 แผนพัฒนาบุคคล
1.3 ประกาศนโยบายการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขัน

2. การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
2.1 การวางแผนอัตรากำลัง
2.2 การสรรหาคนดี คนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
2.3 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2.4 การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
2.5 การสนับสนุนบุคลากร

3. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3.1 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
3.2 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
3.3 การพัฒนาบุคลากร
3.4 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3.5 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

4. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
4.1 ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ 2565
4.2 ผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ปี พ.ศ. 2565
4.3 สรุปสถิติด้านทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2565
4.4 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
1. แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.1 Website | กลุ่มกฎหมายและคดี
1.2 ช่องทางการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.3 คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และการประพฤติมิชอบ
1.4 แผนผังการร้องเรียนร้องทุกข์


2. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.1 แบบฟอร์มการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.2 ช่องทางการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.3 เพจ facebook สพป.มส.เขต 1
2.4 Q&A

3. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.1 ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.2 บันทึกรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.3 หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัด
3.4 ประชาสัมพันธ์

4. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
4.1 รายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ.
4.2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
4.3 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
4.4 นิเทศฯ เปิดภาคเรียน
1. ประกาศ No Gift Policy
1.1 ประกาศ No Gift Policy | Youtube
1.2 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy หน้าเว็บไซต์หลัก
1.3 No Gift Policy กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
1.4 No Gift Policy กลุ่มนิเทศฯ

2. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
2.1 การมอบนโยบาย No Gift Policy ของผู้บริหารสูงสุด
2.2 กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาช่อสะอาด เน้นสุจริต 5 ประการ
2.3 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
2.4 แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy

3. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
3.1 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือน
3.2 จัดประกาศ No Gift Policy
3.3 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 3.4 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

4. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
4.1 มาตราการในการจัดการความเสี่ยง
4.2 เหตุการณ์ความเสี่ยง
4.3 รายงานผลการประเมินความเสี่ยง
4.4 คำสั่งแต่งตั่ง

5. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5.1 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5.2 มาตราการและแนวทางการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
5.3 มาตรการป้องกันการรับสินบน
5.4 มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อน
1. แผนปฏิบัติการป้องกันการสุจริต
1.1 แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ปี 2566
1.2 โครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
1.3 กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการ
1.4 กิจกรรมส่งสริม พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้

2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
2.1 แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ปี 2566
2.2 การประหยัดพลังงาน และ การคัดแยกขยะ กิจกรรม Bic cleaningday
2.3 รายงานผลการเตรียมความพร้อมประเมิน ITA
2.4 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างพัฒนาเว็บไซต์

3. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
3.1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565
3.2 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริต
3.3 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 กิจกรรมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ออนไลน์
3.4 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 กิจกรรมศึกษาดูงานผ่านระบบออนไลน์กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต 1
1. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
1.1 ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.2 แนวทางประพฤติปฏิบัติตามของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. การขับเคลื่อนจริยธรรม
2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม
2.2 แนวปฏิบัติ Do's & Don'ts
2.3 โครงการพัฒนาครูและบุครากรทางการศึกษา
2.4 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (กลุ่มนิเทศ)

3. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
3.1 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
3.2 กระบวนการ ขั้นตอน การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู
3.3 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3.4 ประกาศผู้ปฏิบัติงานดีเด่น และคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
1.1 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
1.2 วิเคราะห์ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง
1.3 มาตรการป้องกันการทุจริตและโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานให้ดีขึ้น
1.4 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566

2. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
2.1 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
2.2 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม โครงการพัฒนาการนิเทศ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปี 2566
2.3 มาตรการป้องกันการรับสินบน และมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2.4 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
แนะนำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
ติดต่อกลุ่มภารกิจ
❖ กลุ่มอำนวยการ
Tel : 053 611 996 , 053 611 282 ต่อ 101
❖ กลุ่มบริหารงานบุคคล
Tel : 053 611 081 , 053 611 282 ต่อ 109 - 110
❖ กลุ่มนโยบายและแผน
Tel : 053 611 464 , 053 611 282 ต่อ 108
❖ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Tel : 053 612 130 , 053 611 282 ต่อ 105
❖ หน่วยตรวจสอบภายใน
Tel : 053 611 282 ต่อ 103
❖ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
Tel : 053 611 502 , 053 611 282 ต่อ 116
❖ กลุ่ม DLICT
Tel : 053 611 282 ต่อ 107
❖ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
Tel : 053 612 116 , 053 611 256 , 053 611 282 ต่อ 112
❖ กลุ่มกฎหมายและคดี
Tel : 053 611 282 ต่อ 114
Scroll to Top