วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑

บนพื้นฐานความเป็นไทยและความหลากหลายของชาติพันธุ์ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน


พันธกิจ

๑. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

๒. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตร ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

๓. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

๔. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศกษาให้เป็นมืออาชีพ

๕. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๖. ส่งเสริม พัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล


ค่านิยม

บริการดี มีวินัย โปร่งใส มีส่วนร่วม

บริการดี มุ่งมั่นบริการด้วยความเต็มใจ

มีวินัย มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

โปร่งใส บริหารด้วยความโปร่งใส

มีส่วนร่วม ประสานคน ประสานใจ ได้ทีมงาน

Scroll to Top