โครงสร้างบุคลากร

ผู้บริหาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

นางจันทร์เพ็ญ เพ็รชอ่วม
ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

Tel : 081-745-2023

E-mail : [email protected]

นางสาวนิรัติศัย สิทธิรักษ์
รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

Tel : 062 325 7555

E-mail : [email protected]

นายไกยูล เกษสุพรรณ์
รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

Tel : 084 824 5396

E-mail : [email protected]

นายสากล ชนะบูรณ์
รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

Tel : 064 289 5214

E-mail : [email protected]

นางสาวสุวรีย์ พร้อมกิตติพงษ์
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

Tel : 089 838 2332

E-mail : [email protected]

นางสาวรุ่งทิพย์ อนุเมธางกูร
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Tel : 086 921 9057

E-mail : [email protected]

นางสาวจุฑามาศ เตียวตระกูล
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Tel : 092 416 9254

E-mail : [email protected]

นางแน่งน้อย ทนันชัย
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

Tel : 085-0348641
E-mail : [email protected]

นายไกรสร สิงหนาท
ผอ.กลุ่มอำนวยการ

Tel : 085 034 8641

E-mail : [email protected]

นางแสงเดือน พิศไหว
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

Tel : 080 122 6800

E-mail : [email protected]

นายภูชิชย์ ชาติเวียง
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Tel : 099 242 5566

E-mail : [email protected]

นางสาวนงนภัส วิไล
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

Tel : 063 652 8979

E-mail : [email protected]

นายณัฐเมศร์ ธีรจิตตินันท์
ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี

Tel : 064 092 2732

E-mail : [email protected]

นางพัทธีรา ยศสันเทียะ
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน

Tel : 088 266 8742

E-mail : [email protected]

Scroll to Top