| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสมรักษ์ ถวาย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย


   
Untitled Document
ข่าวการสอบผู้บริหารสถานศึกษา >> ดูทั้งหมด
8 มิ.ย. 59 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแลแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อนวยการสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 และ 2 โดย บริหารงานบุคคล
6 มิ.ย. 59 ประกาศคคณะการมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่ สังกัด สำนกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 และ เขต 2 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 โดย บริหารงานบุคคล
27 พ.ค. 59 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง กำหนดการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาในพื้้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 และ 2 โดย บริหารงานบุคคล
23 พ.ค. 59 ประกาศคณะรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง แต่งตั้งกรรมการคัดเลือกบุคลาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้น่ที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เชต 1 และเขต 2 โดย บริหารงานบุคคล
17 พ.ค. 59 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องรายชื่อชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสำหรับสถานศึุกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย บริหารงานบุคคล
ข่าวการสอบครูผู้ช่วย >> ดูทั้งหมด
กำหนดการดำเนินการกรณีอนุมัติรวมบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย บริหารงานบุคคล
แบบสอบถามความประสงค์เข้ารับการประเมิน เพื่อจัดลำดับที่ในการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของ กศจ.แม่ฮ่องสอน โดย บริหารงานบุคคล

>> ดูข่าวด่วนทั้งหมด
23 มิ.ย. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2559 และแจ้งจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มโรงเรียน โดย นิเทศ ติดตามฯ
17 มิ.ย. 59 การประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูสอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย นิเทศ ติดตามฯ
10 มิ.ย. 59 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559 โดย บริหารงานบุคคล
8 มิ.ย. 59 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบลและโรงเรียนประชารัฐ โดย นิเทศ ติดตามฯ
8 มิ.ย. 59 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแลแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อนวยการสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 และ 2 โดย บริหารงานบุคคล
7 มิ.ย. 59 ประกวดขับร้องเพลงบทพระราชนิพนธ์ จากวัฒธรรม มส. โดย ส่งเสริมฯ
7 มิ.ย. 59 การอบรมให้ความรู้ครูผู้ให้บริการสอนเสริมทักษะวิชาการสำหรับเด็กพิการเรียนร่วมและเรียนรวม ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย นิเทศ ติดตามฯ
6 มิ.ย. 59 การแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
6 มิ.ย. 59 ประกาศคคณะการมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่ สังกัด สำนกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 และ เขต 2 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 โดย บริหารงานบุคคล
27 พ.ค. 59 รายชื่อข้าราชการครูฯ ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดย บริหารงานบุคคล

>> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
วันที่ ๒๕ – ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางพุฒชาด จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการพัฒนา
27 มิ.ย. 59 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3 ครั้ง
การบริหารจัดการคุณภาพสู่มาตรฐานการศึกษา
วันนี้ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นางนงคราญ บัวระหงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
27 มิ.ย. 59 โดย อำนวยการ เข้าชม : 19 ครั้ง
การพัฒนานวัตกรรม Dropout Maehongson Model
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. นางพุฒชาด จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน
27 มิ.ย. 59 โดย อำนวยการ เข้าชม : 16 ครั้ง
พิธีมอบทุนเอโตะไซดัน ปีการศึกษา 2559
วันนี้ 26 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. นางพุฒชาด จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมพิธีและมอบทุนการศึกษา
24 มิ.ย. 59 โดย อำนวยการ เข้าชม : 196 ครั้ง
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก พ.ศ. 2559
วันนี้ 26 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 น. นางพุฒชาด จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการ ในสำนักงาน
24 มิ.ย. 59 โดย อำนวยการ เข้าชม : 195 ครั้ง
โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำเศรษฐกิจสร้างสรรค์
วันที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. คุณวันเพ็ญ สุจิฟุตโต พร้อมคณะ ได้มาติดตามผลการจัดนิทรรศการขยายผลการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพตามโครงการนักธุรกิจน้อย
23 มิ.ย. 59 โดย อำนวยการ เข้าชม : 229 ครั้ง

>> ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
27 มิ.ย. 59 การประกวดคำขวัญ หัวข้อ "คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย" โดย อำนวยการ
22 มิ.ย. 59 ขอเชิญร่วมอบรม วิธีการสอนภาษาไทย ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดย นิเทศ ติดตามฯ
21 มิ.ย. 59 แบบสอบถามความพึงพอใจ โดย อำนวยการ
20 มิ.ย. 59 โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 โดย ส่งเสริมฯ
20 มิ.ย. 59 การสัมมนาและประชุมเพื่อเตรียมจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 40 พุทธศักราช 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
15 มิ.ย. 59 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยประจำปี 2559 โดย ส่งเสริมฯ
15 มิ.ย. 59 ว5/2559 การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย อำนวยการ
3 มิ.ย. 59 เชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม สร้างสรรค์ส่งเสริม พูนเพิ่มการอ่าน กิจกรรมบูรณาการสืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ โดย นิเทศ ติดตามฯ
24 พ.ค. 59 การประกวดภาพวาด หัวข้อ "ประเทศไทยในฝัน" โดย อำนวยการ
19 พ.ค. 59 โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย อำนวยการ

>> ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
11 ม.ค. 59 กีฬาภานในและวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนบ้านมะหนหลวง โดย บ้านมะหินหลวง
2 ธ.ค. 58 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย บ้านแม่กิ๊
29 พ.ย. 58 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม
25 พ.ย. 58 วันที่ 25 พ.ย. 2558 โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู เข้าร่วมงาน "เฮินหลีเฮินหล่อกุ้ก" เมือง 3 ดี วิถีสุข ตำบลปางหมู ณ วัดปางหมู โดย โรงเรียนในสังกัด
17 พ.ย. 58 การแก้ปัญหาการอ่านสะกดคำภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นป.6 ด้วย ภาษาคาราโอเกะ โดย บ้านลุกป่าก๊อ
4 ก.ย. 58 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเทียบเคียงการใช้คำระหว่างภาษาไตและภาษาไทยมาตรฐานว่าด้วยเรื่องชนิดของคำ วิชาภาษาไทย (เพิ่มเติม) รายวิชาภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่น รหัส ท 22201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดย ชุมชนบ้านเมืองปอน
4 ก.ย. 58 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การเทียบเคียงการใช้คำระหว่างภาษาไตและภาษาไทยมาตรฐานว่าด้วยเรื่องชนิดของคำ วิชาภาษาไทย (เพิ่มเติม) รายวิชาภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่น รหัส ท 22201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดย ชุมชนบ้านเมืองปอน
22 ส.ค. 58 ประกาศโรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย โดย บ้านใหม่ห้วยหวาย
11 ส.ค. 58 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 ออกเยี่ยมโรงเรียนในเขตอำเภอขุนยวม(โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง) โดย ขุนยวม
4 ส.ค. 58 ผอ.สายสุนีย์ ดวงเกตุ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู ได้จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ผลงานของนักเรียน การแสดงของนักเรียนร่วมกับวิทยากรวัฒนธรรมจากหมู่บ้านปางหมู โดยมี นายเสน่ห์ คำแสน ประธานสถานศึกษา กับคณะกรรมการสถานศึกษา และ โดย ชุมชนบ้านปางหมู

>> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
โรงเรียนขุนยวมร่วมเดินรณรงค์วันต้านยาเสพติด ประจำปี 2559
ข้าราชการทุกสังกัด พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน หน่วยงานทุกหนาวยงาน นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มพลังมวลชนร่วมเดินรณรงค์วันต้านยาเสพติด
24 มิ.ย. 59 โดย ขุนยวม เข้าชม : 150 ครั้ง
โรงเรียนขุนยวมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วันที่ 16-17 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนขุนยวม
16 มิ.ย. 59 โดย ขุนยวม เข้าชม : 310 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมไหว้ครู
16 มิ.ย. 59 โดย อนุบาลแม่ฮ่องสอน เข้าชม : 312 ครั้ง
โรงเรียนขุนยวม กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
สร้างเสริมทักษะการทำงาน การดำรงชีพ และทักษะชีวิต
14 มิ.ย. 59 โดย ขุนยวม เข้าชม : 378 ครั้ง
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
เริ่มแล้วคะสำหรับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนบ้านแม่ละนา
13 มิ.ย. 59 โดย บ้านแม่ละนา เข้าชม : 448 ครั้ง
กิจกรรมวันไหว้ครู
โรงเรียนบ้านแม่ละนาจัดกิจกรรมวันไหว้ครู
12 มิ.ย. 59 โดย บ้านแม่ละนา เข้าชม : 430 ครั้ง

>> ดูทั้งหมด
27 พ.ค. 59 รายชื่อข้าราชการครูฯ ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดย บริหารงานบุคคล
1 เม.ย. 59 บัญชีรายชื่อผลงานดีเด่นที่ สพฐ.เห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียง กับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป จำนวน 205 รางวัล โดย บริหารงานบุคคล
16 มี.ค. 59 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง โดย บริหารงานบุคคล
5 พ.ย. 58 แจ้งโอนเงินวิทยฐานะตกเบิก จำนวน 80 ราย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 โดย การเงิน
14 พ.ค. 58 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล

>> ดูทั้งหมด
17 มิ.ย. 59 แบบสอบถามความประสงค์เข้ารับการประเมินเพื่อจัดลำดับที่ในการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของ กศจ.แม่ฮ่องสอน โดย บริหารงานบุคคล
15 ก.พ. 59 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านดอยผีลูสาขาบ้านในของ โดย บ้านดอยผีลู
8 ก.พ. 59 รับสมัครบุคคลเข้ารับคัดสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน โดย ชุมชนบ้านผาบ่อง
20 ม.ค. 59 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โดย ชุมชนบ้านหมอกจำแป่
20 ม.ค. 59 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต โดย บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78
>> ดูทั้งหมด
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5Es ผสานการบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเรียงความและขยายความจากแผนที่ความคิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนบ้านท่าหินส้ม โดย บ้านท่าหินส้ม
การจัดการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน โรงเรียนบ้านปางคาม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย บ้านปางคาม
รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง ก.ไก่สายพันธุ์แม่ฮ่องสอน โดย บ้านห้วยขาน
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการศึกษาด้านอาชีพของโรงเรียนบ้านนาปู่ป้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน(บุญเอื้อ เพียรสุขุม) โดย บ้านนาปู่ป้อม

>> ดูทั้งหมด
12 พ.ค. 59 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์,ระบบปฏิบัติการ(Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียน,ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง(DLIT) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดย การเงิน
3 ธ.ค. 58 ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๗ ห้อง โดย บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78
16 พ.ย. 58 ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน โดย อนุบาลแม่ฮ่องสอน
10 พ.ย. 58 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดย การเงิน
4 ก.ย. 58 ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โดย การเงิน

  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50