| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสุภาพ กาวิ
รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
การรับนักเรียนปี 2554
ALERT
ALERT
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  

ประเภท : เผยแพร่ผลงานวิชาการ
เรื่อง : เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายจำเนียร งามสงวน
โดย : บ้านเมืองแปง เมื่อ วันศุกร์ ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 มีผู้เข้าชม : 92

ชื่อเรื่อง                        : การพัฒนาการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา                                              เพื่อยก ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองแปง                                                                       ตำบลเมืองแปง  อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชื่อผู้วิจัย                        :       นายจำเนียร   งามสงวน

หน่วยงานที่สังกัด         :      โรงเรียนบ้านเมืองแปง  ตำบลเมืองแปง  อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน                                                                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 1

 

บทคัดย่อ

                    การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยผลการพัฒนาการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองแปง ตำบลเมืองแปง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาและผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองแปง ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  2.เพื่อศึกษากระบวนการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best  Practice)  3.เพื่อพัฒนากระบวนการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองแปง ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  4.เพื่อศึกษาผลการใช้กระบวนการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองแปง  ตำบลเมืองแปง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

               ผลการวิจัยพบว่า

           1.ผลการศึกษาสภาพ  ปัญหาและผลการดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองแปง ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

                    -การดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไม่มีการดำเนินการตามสภาพและบริบทของสถานศึกษาและไม่เป็นไปตามกระบวนการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เหมาะสม เช่น ไม่กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับแกนกลางและบริบทของสถานศึกษา การวิเคราะห์จุดเด่น-จุดด้อย โอกาส-อุปสรรคของสถานศึกษา ยังขาดข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันและต่อเนื่องจึงทำให้การจัดทำโครงการและกิจกรรมที่สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น จึงทำให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรส่งผลทำให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนไม่เพิ่มตามที่กำหนดไว้ ทั้งอาจเป็นเพราะว่าการดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษายังไม่เป็นไปตามระบบและไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาจึงทำให้ผลสัมฤทธิ์ตกต่ำ

             2. ผลการศึกษากระบวนการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best  Practice) สรุปจากผลการสัมภาษณ์จากผู้บริหาร และคณะกรรมการประกันภายในสถานศึกษา

                   -สถานศึกษาที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best  Practice) มีการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทั้ง 8 ขั้นตอนอย่างชัดเจนและมีการปฏิบัติอย่างจริงจังส่งผลให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพทั้งนี้เป็นเพราะ สถานศึกษามีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านต่างๆอย่างชัดเจน มีการประชุมชี้แจงคณะทำงานสร้างความเข้าใจทำให้การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการศึกษาจุดเด่น-จุดด้อย  โอกาส-อุปสรรคที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาโดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทำให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์และสามารถแก้ปัญหาได้ตรงตามประเด็นในการนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสามารถแก้ปัญหาได้ตรงประเด็น มีการจัดทำรายงานเสนอต่อหน่วยเหนือและนำเสนอต่อสาธารณชนรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

              3. ผลการพัฒนากระบวนการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองแปง ตำบลเมืองแปง  อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

                 3.1 กระบวนการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองแปง ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัด แม่ฮ่องสอน

                    -ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ มีขั้นเตรียม  ขั้นดำเนินงาน  ขั้นประเมินผล  ขั้นสรุปรายงานผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีกระบวนการเดิมที่ปฏิบัติอยู่ไม่เป็นระบบการปฏิบัติการตามกระบวนการดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองแปงตามกระบวนการใหม่ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดีขึ้นส่งผลให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net)เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ

            3.2 ผลการตรวจสอบร่างกระบวนการดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองแปง ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน แสดงให้เห็นว่า กระบวนการดังกล่าวสามาถนำไปใช้ดำเนินการในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับบริบทของสถานศึกษาเพราะมีความชัดเจนปฏิบัติได้และสอดคล้องกับปัญหาที่แท้จริงขิงโรงเรียน

           4.ผลการใช้กระบวนการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองแปง ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

                4.1ด้านยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองแปง

                       -หลังจากโรงเรียนบ้านเมืองแปงได้ดำเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแล้วปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองแปงเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นเพราะการดำเนินงานตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีผลทำให้เกิดประสิทธิภาพต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามากขึ้นซึ่งมีผลทำให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) เพิ่มขึ้น

           4.2 ด้านความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

                      -หลังโรงเรียนบ้านเมืองแปงได้ดำเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองแปงปรากฏว่าผลการสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินการร่างกระบวนการดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองแปง ทั้ง 8 ขั้นตอนอยู่ในระดับมาก และสาเหตุที่ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาจเป็นเพราะสถานศึกษาได้ดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแล้วทำให้ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดีขึ้น โดยวัดจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  พฤติกรรมของนักเรียนเปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวกจนเป็นหลักประกันว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามบริบทของสถานศึกษาดังกล่าว


เผยแพร่ผลงานวิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารและการบวก ลบ คูณ หารระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 21 ส.ค. 60
      รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขุนยวม 10 ส.ค. 60
      รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการเล่นสะล้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 15 ก.ค. 60
      รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 6 ก.ค. 60
      การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด สิ่งแวดล้อมท้องถิ่นน่ารู้ อุ้มชูชีวิต สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม ห้องเรียนไม้ซางหนาม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 4 ก.ค. 60


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50