| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสุภาพ กาวิ
รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
การรับนักเรียนปี 2554
ALERT
ALERT
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  

ประเภท : เผยแพร่ผลงานวิชาการ
เรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน เรื่อง สระลดรูปเปลี่ยนรูป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โดย : บ้านใหม่ เมื่อ วันจันทร์ ที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 มีผู้เข้าชม : 142

ชื่อผลงาน       รายงานผลการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน เรื่อง สระลดรูปเปลี่ยนรูป                        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนบ้านใหม่
ผู้ศึกษา           ศนันธฉัตร  คำคุณ

 

ปีการศึกษา      2559

บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน เรื่อง สระลดรูปเปลี่ยนรูป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านใหม่ ตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน เรื่อง สระลดรูปเปลี่ยนรูป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รวมทั้งเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน เรื่อง สระลดรูปเปลี่ยนรูป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านใหม่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนเรื่อง สระลดรูปเปลี่ยนรูป จำนวน 5 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน เรื่อง สระลดรูปเปลี่ยนรูป จำนวน 19 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 6 ฉบับ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนเรื่อง สระลดรูปเปลี่ยนรูป จำนวน 1 ฉบับ สถิติที่นำมาใช้วิเคราะห์ดังนี้ วิเคราะห์หาประสิทธิภาพ โดยใช้ค่าร้อยละวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจโดยใช้ค่าเฉลี่ย(U) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (Q)

 


เผยแพร่ผลงานวิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      ชื่อเรื่องรายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) ผู้ศึกษาค้นคว้านางสาวเยาวลักษณ์ ใจอ่อน ปีการศึกษาพ.ศ. 2559 18 มิ.ย. 60
      เผยแพร่ผลงานนายจำเนียร งามสงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองแปง 15 มิ.ย. 60
      การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน( อ 14101) หน่วยการเรียนรู้ Things Around Us, Our Food 9 มิ.ย. 60
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายจำเนียร งามสงวน 19 พ.ค. 60
      รายงานผลการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน เรื่อง สระลดรูปเปลี่ยนรูป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1 พ.ค. 60


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50