| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสุภาพ กาวิ
รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
การรับนักเรียนปี 2554
ALERT
ALERT
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  

ประเภท : เผยแพร่ผลงานวิชาการ
เรื่อง : รายงานผลการประเมินการดำเนินงานแผนกลยุทธ์ระดับสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่ละนา
โดย : บ้านแม่ละนา เมื่อ วันจันทร์ ที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ.2560 มีผู้เข้าชม : 80

 ชื่อเรื่อง      รายงานผลการประเมินการดำเนินงานแผนกลยุทธ์ระดับสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่ละนา

ชื่อผู้วิจัย   วิเชียร  ประทุมวัน

ปีที่ทำการวิจัย   2559

                                                       บทคัดย่อ

                รายงานผลการประเมินการดำเนินงานแผนกลยุทธ์ระดับสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่ละนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 1) เพื่อประเมินการดำเนินงานแผนกลยุทธ์ระดับสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่ละนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1    2)  เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนจากการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ระดับสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่ละนา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1   กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้ปกครองนักเรียน เครื่องมือวิจัย  ได้แก่   แบบประเมินความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นผู้แทนชุมชนเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ระดับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านแม่ละนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนจากการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ระดับสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่ละนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย   ร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า

               1)  ระดับการดำเนินงานแผนกลยุทธ์ระดับสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่ละนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  มีการดำเนินการในระดับมากทุกขั้นตอน โดยขั้นตอนที่มีค่าเฉลี่ยของการดำเนินงานสูงสุด  คือ  ด้านการบริหารกลยุทธ์สู่ การปฏิบัติ  รองลงมา  คือ  ด้านการวางระบบการติดตามประเมินแผนกลยุทธ์  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยของการดำเนินงานต่ำสุด  คือ ด้านการจัดทำแผนกลยุทธ์

                   2)  ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนจากการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ระดับสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่ละนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก   เมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจสูงสุด  คือ  การเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนจัดขึ้น  รองลงมา คือ  ด้านการเป็นคนดีของนักเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่ำสุด  คือ   ด้านการเป็นคนเก่งของนักเรียน 

 


เผยแพร่ผลงานวิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารและการบวก ลบ คูณ หารระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 21 ส.ค. 60
      รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขุนยวม 10 ส.ค. 60
      รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการเล่นสะล้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 15 ก.ค. 60
      รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 6 ก.ค. 60
      การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด สิ่งแวดล้อมท้องถิ่นน่ารู้ อุ้มชูชีวิต สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม ห้องเรียนไม้ซางหนาม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 4 ก.ค. 60


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50