| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสุภาพ กาวิ
รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
การรับนักเรียนปี 2554
ALERT
ALERT
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  

ประเภท : เผยแพร่ผลงานวิชาการ
เรื่อง : การดำเนินการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านกลาง
โดย : บ้านกลาง เมื่อ วันจันทร์ ที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ.2560 มีผู้เข้าชม : 88

ชื่อเรื่อง                  การดำเนินการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านกลาง

ชื่อผู้วิจัย                 ประสิทธิ์  วงศ์ประเสริฐ

ปีที่ทำการวิจัย       2559 

บทคัดย่อ

 

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มุ่งศึกษาการดำเนินการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์คือ  1) เพื่อศึกษาสภาพ และปัญหาการดำเนินการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านกลาง  2) เพื่อศึกษาความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านกลาง  3) เพื่อหาแนวทางดำเนินการในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับโรงเรียนบ้านกลาง  4)  เพื่อประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านกลาง และ 5)  เพื่อประเมินความพึงพอใจผลการดำเนินการตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ของ โรงเรียนบ้านกลาง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการครู  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง  และนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) และเชิงปริมาณ(Quantitative  Research)    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  แบบบันทึก  เอกสาร  แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม  แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล  โดยใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า  ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าร้อยละ

 

                ผลการวิจัยพบดังนี้ :

 

1.             ด้านหลักสูตรสถานศึกษา  พบว่า   ครูและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขาดความรู้ความ

เข้าใจในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จึงมีความคาดหวังที่จะให้ครูและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  โดยการจัดอบรมครูและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  รวมทั้งจัดทัศนศึกษาดูงานจากโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

2.             ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  พบว่า  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยไม่ยึด

ผู้เรียนเป็นสำคัญ  ครูควรใช้วิธีสอนที่หลากหลาย  โดยการจัดอบรมครูเกี่ยวกับเทคนิคการสอน  และมีการกระจายความรู้ทางสื่อประจำหมู่บ้านด้วย

3.             ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้  พบว่า   โรงเรียนยังขาดสื่อและอุปกรณ์ในแต่ละกลุ่ม

สาระการเรียนรู้  ควรได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านงบประมาณ  และโรงเรียนพร้อมจะส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้สื่อที่เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย

4.   ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  พบว่า   ครูมีการวัดและประเมินผลแต่

ขาดความรู้  และความเข้าใจการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  ควรให้ครูได้ศึกษาค้นคว้า และเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลตามสภาพจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้   พบว่า   ครูส่วนน้อยที่มีการทำวิจัยในชั้น

เรียนเพราะขาดความรู้ความเข้าใจ  ควรมีการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จัดอบรมและร่วมกันทำวิจัยอย่างน้อยคนละ  เรื่องต่อปี

                                6.ผลการดำเนินการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนบ้านกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน   เขต 1   โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ย เท่ากับ   3.36   และเมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า  มีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก  2  ด้าน คือ และด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และด้านการวัดผลประเมินผลและวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีการดำเนินการอยู่ในระดับปานกลาง ด้าน  คือ  ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม  เทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้  ด้านการพัฒนาหลักสูตร  ด้านการสนับสนุนส่งเสริมงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว   ชุมชน หน่วยงานและ สถาบันอื่น  ด้านการนิเทศการศึกษา  และด้านการแนะแนวการศึกษา   ตามลำดับ

                                7.  ความพึงพอใจผลการดำเนินการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนบ้านกลาง   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 1  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา   มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจสูงสุด    รองลงมา  คือ  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่ำสุด  คือ ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


เผยแพร่ผลงานวิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารและการบวก ลบ คูณ หารระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 21 ส.ค. 60
      รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขุนยวม 10 ส.ค. 60
      รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการเล่นสะล้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 15 ก.ค. 60
      รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 6 ก.ค. 60
      การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด สิ่งแวดล้อมท้องถิ่นน่ารู้ อุ้มชูชีวิต สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม ห้องเรียนไม้ซางหนาม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 4 ก.ค. 60


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50