| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสุภาพ กาวิ
รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
การรับนักเรียนปี 2554
ALERT
ALERT
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  

ประเภท : เผยแพร่ผลงานวิชาการ
เรื่อง : รายงานผลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนบ้านในสอย
โดย : บ้านในสอย เมื่อ วันจันทร์ ที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 มีผู้เข้าชม : 156

  

ชื่อเรื่อง        รายงานผลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนบ้านในสอย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

ผู้ศึกษา                นายสุรพงษ์   หิมะนันท์

                        ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในสอย

                        วิทยฐานะ  ชำนาญการ

 

ปีการศึกษา           2559

 

บทคัดย่อ

 

การศึกษาในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อ  1)  รายงานผลประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนบ้านในสอย อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน2)  รายงานผล ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด โรงเรียนบ้านในสอย อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  โรงเรียนบ้านในสอยจำนวน 93 คนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน  ผู้นำชุมชน  พระสงฆ์   เจ้าหน้าที่ตำรวจ  จำนวน 27คน โดยได้ใช้แนวคิดรูปแบบการประเมิน CIPP Model การประเมินความเหมาะสม และความเพียงพอของปัจจัยนำเข้า ประสิทธิภาพกระบวนการดำเนินการและประเมินประสิทธิผล ตามจุดมุ่งหมายวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนบ้านในสอย  ให้ประสบผลสำเร็จมากขึ้นต่อไป    เครื่องมือที่ใช้  คือแบบประเมินโครงการกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านในสอย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอนสถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเชื่อมั่นของการประเมินโครงการ  ผลการศึกษาพบว่า

1.         ผลการประเมินโครงการกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านในสอย  อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอนพบว่า ผลการประเมินในด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม  ด้านปัจจัยนำเข้า  ด้านกระบวนการ  และด้านผลผลิตของโครงการโดยครูและบุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน  ผู้นำชุมชน  พระสงฆ์   เจ้าหน้าที่ตำรวจ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3  โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  ด้านที่อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยมากตามลำดับ  ได้แก่  ด้านผลผลิต  ด้านกระบวนการ  ด้านบริบท  และด้านปัจจัยนำเข้า  ตามลำดับ

2.         ข้อเสนอแนะ  และแนวทางในการพัฒนาของผู้ตอบแบบประเมิน  พบว่า  ส่วนใหญ่เสนอแนะแนวทางการพัฒนา  ดังนี้  ควรมีเครื่องปั่นไฟไว้เพื่อว่าถ้าไฟดับจะได้สะดวกต่อการดำเนินกิจกรรมมากขึ้น  อยากให้มีกิจกรรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กนักเรียนห่างไกลจากสิ่งเสพติดทุกชนิด  อยากให้นำเอาโรงเรียนอื่นหรือต่างอำเภอมาร่วมกิจกรรมด้วยเพื่อจะได้สร้างเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามลำดับ


เผยแพร่ผลงานวิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขุนยวม 10 ส.ค. 60
      รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการเล่นสะล้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 15 ก.ค. 60
      รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 6 ก.ค. 60
      การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด สิ่งแวดล้อมท้องถิ่นน่ารู้ อุ้มชูชีวิต สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม ห้องเรียนไม้ซางหนาม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 4 ก.ค. 60
      หัวข้อวิจัย การนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามไปใช้ในการพัฒนา ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้โดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม โดย 30 มิ.ย. 60


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50