| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสุภาพ กาวิ
รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
การรับนักเรียนปี 2554
ALERT
ALERT
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  

ประเภท : เผยแพร่ผลงานวิชาการ
เรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการแต่งประโยค สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โดย : บ้านสบป่อง เมื่อ วันอังคาร ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 มีผู้เข้าชม : 153

 ชื่อเรื่อง             รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการแต่งประโยค

                       สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

ผู้ศึกษา             ฐิดาพร  นนทะเสน

 

บทคัดย่อ

 

             รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการแต่งประโยค สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการแต่งประโยค สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80   และเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการแต่งประโยคของนักเรียนที่เรียน  โดยการใช้แบบฝึกทักษะการแต่งประโยค สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบ้านสบป่อง อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2559  จำนวน  11 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่   แบบฝึกทักษะการแต่งประโยคสำหรับหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   จำนวน 4 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้   จำนวน 18 แผน  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 20 ข้อ  สถิติที่ใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

          ผลการศึกษาพบว่า

          1. แบบฝึกทักษะการแต่งประโยค สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.77/83.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

          2. นักเรียนที่เรียนโดยการใช้แบบฝึกทักษะการแต่งประโยค สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 40.00


เผยแพร่ผลงานวิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      ชื่อเรื่องรายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) ผู้ศึกษาค้นคว้านางสาวเยาวลักษณ์ ใจอ่อน ปีการศึกษาพ.ศ. 2559 18 มิ.ย. 60
      เผยแพร่ผลงานนายจำเนียร งามสงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองแปง 15 มิ.ย. 60
      การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน( อ 14101) หน่วยการเรียนรู้ Things Around Us, Our Food 9 มิ.ย. 60
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายจำเนียร งามสงวน 19 พ.ค. 60
      รายงานผลการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน เรื่อง สระลดรูปเปลี่ยนรูป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1 พ.ค. 60


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50