| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสุภาพ กาวิ
รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
การรับนักเรียนปี 2554
ALERT
ALERT
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน
เรื่อง : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การเทียบเคียงการใช้คำระหว่างภาษาไตและภาษาไทยมาตรฐานว่าด้วยเรื่องชนิดของคำ วิชาภาษาไทย (เพิ่มเติม) รายวิชาภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่น รหัส ท 22201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โดย : ชุมชนบ้านเมืองปอน เมื่อ วันศุกร์ ที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ.2558 มีผู้เข้าชม : 50799

 เรื่อง                        ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเทียบเคียงการใช้คำระหว่างภาษาไตและภาษาไทยมาตรฐานว่าด้วยเรื่องชนิดของคำ   วิชาภาษาไทย (เพิ่มเติม) รายวิชาภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่น  รหัส   ท 22201  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2557  

ผู้รายงาน           พวงเพชร  นัดดาศรี

โรงเรียน             ชุมชนบ้านเมืองปอน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

 

บทคัดย่อ

การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน 

ภาษาไทย (เพิ่มเติม)   ตามเกณฑ์  80/80   2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนภาษาไทย (เพิ่มเติม)   3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนภาษาไทย (เพิ่มเติม) รายวิชาภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่น  รหัส   ท 22201  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2557 

             กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  จำนวน  29  คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยเอกสารประกอบการเรียนภาษาไทย  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบประเมินความพึงพอใจ และแผนการจัดการเรียนรู้  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  () และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.

ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรท้องถิ่นที่ผ่านมาพบว่า  ยังไม่ประสบผลสำเร็จในหลายด้าน  ดังนี้

               1. ด้านครู  พบว่า  ครูขาดสื่อ  นวัตกรรม  ที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน ไม่มีเทคนิคที่เหมาะสมในการถ่ายทอดความรู้  ครูนำจิตวิทยามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนน้อย

               2. ด้านนักเรียน  พบว่า  นักเรียนไม่เห็นความสำคัญของภาษาถิ่นไต  ไม่สนใจเรียนไม่พร้อมที่จะเรียนรู้  ไม่มีเป้าหมายในการเรียนรู้และไม่เห็นความสำเร็จในการเรียนรู้        

                3. ด้านสื่อ  พบว่า  สื่อการเรียนการสอนไม่แปลกใหม่  ไม่น่าสนใจ  ไม่เร้าความสนใจ สื่อไม่

ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง  นักเรียนไม่สามารถค้นพบความรู้ได้ด้วยตนเอง  

สรุปผลการศึกษา

                ผลการศึกษาครั้งนี้  พบว่า

          1.  ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการภาษาไทย (เพิ่มเติม)   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2557  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 โดยรวมมีประสิทธิภาพ  เท่ากับ  86.23/82.63        2.  ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  โดยการใช้เอกสารประกอบการเรียนภาษาไทย (เพิ่มเติม)  การพัฒนาสูงขึ้นตามเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  25  โดยรวมค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ก่อนเรียนคิดเป็น ร้อยละ  56.35  หลังเรียนคิดเป็นร้อยละ  82.60 การพัฒนาเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ  26.25                 3.  ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนภาษาไทย (เพิ่มเติม)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2โดยรวมค่าเฉลี่ย  4.77  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

                ดังนั้น   จึงสรุปได้ว่าความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนภาษาไทย (เพิ่มเติม)  อยู่ในระดับมากที่สุด  ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      โรงเรียนขุนยวม จัดงานวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 2559 2 ส.ค. 60
      ประชุมผู้บริหาร 27 ก.ค. 28 ก.ค. 60
      ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 6 ก.ค. 60
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ 28 เม.ย. 60
      โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ห้องเรียนบ้านห้วยฮุง 1 ก.ค. 59


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50