| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสุภาพ กาวิ
รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
การรับนักเรียนปี 2554
ALERT
ALERT
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน
เรื่อง : ประกาศโรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย
โดย : บ้านใหม่ห้วยหวาย เมื่อ วันเสาร์ ที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 มีผู้เข้าชม : 51068

 

ประกาศ โรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
สังกัด โรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย
*********************
 
                   ตามประกาศโรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย ลงวันที่  ๑๗ สิงหาคม   ๒๕๕๘ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัดโรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย นั้น
                   ขณะนี้การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดดังนี้
                        ๑. มีผู้สมัครสอบ จำนวนทั้งสิ้น ๙ ราย เป็นชาย ๒ ราย หญิง ๗ ราย
                        ๒. เป็นผู้มีคุณสมบัติมีสิทธิ์สอบตามประกาศโรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย   จำนวน ๙  ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้าย
                        ๓. เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์สอบตามประกาศโรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย จำนวน - ราย
 
                             ประกาศ ณ วันที่   ๒๑  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 
 
 


 

                                                       ( นายวิชัย เจริญพระธรรมดี)
                                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าลาน
                                         ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
รายละเอียดแนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม   ๒๕๕๘
 

เลขประจำตัวสอบ
ชื่อ – สกุล
วุฒิ/วิชาเอก
หมายเหตุ
๐๐๑
นางสาวเจริญจิตร พุ่มโพธิ์ทอง
ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย
 
๐๐๒
นางสาวเสาวลักษณ์ เครือทอง
ศษ.บ การศึกษาปฐมวัย
 
๐๐๓
นางสาวภาริศา โพแก้ว
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
 
๐๐๔
นายรื่นรมย์ สุริยมณฑล
ค.บ. การประถมศึกษา
 
๐๐๕
นายพิพัฒน์ ประทีปแสงธรรม
ค.บ. การประถมศึกษา
 
๐๐๖
นางสาวสุธิพร สวัสดิ์อวยพร
ค.บ. การประถมศึกษา
 
๐๐๗
นางสาวพรพรรณ ไพรนาคทอง
ค.บ. การประถมศึกษา
 
๐๐๘
นางอารีรัตน์ อาโย
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
 
๐๐๙
นางสาวจันทมณี มงคลเพชรรัตน์
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      โรงเรียนขุนยวม จัดงานวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 2559 2 ส.ค. 60
      ประชุมผู้บริหาร 27 ก.ค. 28 ก.ค. 60
      ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 6 ก.ค. 60
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ 28 เม.ย. 60
      โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ห้องเรียนบ้านห้วยฮุง 1 ก.ค. 59


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50