| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายบุญชู จันทร์ดำ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
การรับนักเรียนปี 2554
ALERT
ALERT
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน      
6 มี.ค. 60 รายงานผลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนบ้านในสอย โดย บ้านในสอย
23 ก.พ. 60 การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำพื้นฐานภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะ สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อนุบาลปางมะผ้า
21 ก.พ. 60 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการแต่งประโยค สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดย บ้านสบป่อง
21 ก.พ. 60 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการแต่งประโยค สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดย บ้านสบป่อง
20 ก.พ. 60 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของโพลยาและเทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดลเรื่อง การบวก ลบ คูณ และหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย ชุมชนบ้านแม่ฮี้
19 ก.พ. 60 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานอีสป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย ชุมชนต่อแพวิทยา
2 ก.พ. 60 รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรม เกมการศึกษาจากสื่อของจริงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดย โรงเรียนในสังกัด
21 ม.ค. 60 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดประเพณีและวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่ อำเภอขุนยวม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย ชุมชนต่อแพวิทยา
3 ม.ค. 60 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานแสง สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 โดย บ้านแม่กิ๊
3 ม.ค. 60 รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา โดย บ้านแม่แจ๊ะ
26 ธ.ค. 59 เผยแพร่ผลงาน โดย ขุนยวม
26 ธ.ค. 59 การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โอยนางพัชนุช วงศ์มะโน 2557 โดย ขุนยวม
7 ธ.ค. 59 รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด เส้นทางลัดอัจฉริยะนักกลอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย นายสรปัญญาสุข สุขกรินทร์ โดย บ้านในสอย
25 พ.ย. 59 รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย บ้านพัฒนา
17 พ.ย. 59 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย บ้านแม่อูคอหลวง
28 ต.ค. 59 การพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ และคุณธรรม จริยธรรม ตามศักยภาพ ของ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อนุบาลปางมะผ้า
15 ก.ย. 59 บทคัดย่อรายงานการสังเคราะห์การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยโดยการจัดการเรียนการสอนแบบความคิดสร้างสรรค์ เป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อนุบาลปางมะผ้า
31 ส.ค. 59 รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ชีวิตและครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย นายบรรจบ อรุณฤกษ์ โดย โรงเรียนในสังกัด
1 ก.ค. 59 รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด โน้ตดนตรีสากลและโน้ตดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย อนุบาลปางมะผ้า
29 มิ.ย. 59 การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่สะงา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2558 โดยใช้หลักการวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) โดย บ้านสบป่อง
25 มิ.ย. 59 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5Es ผสานการบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม
17 เม.ย. 59 รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเรียงความและขยายความจากแผนที่ความคิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนบ้านท่าหินส้ม โดย บ้านท่าหินส้ม
8 มี.ค. 59 การจัดการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน โรงเรียนบ้านปางคาม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย บ้านปางคาม
17 ก.พ. 59 รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง ก.ไก่สายพันธุ์แม่ฮ่องสอน โดย บ้านห้วยขาน
16 ก.พ. 59 การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการศึกษาด้านอาชีพของโรงเรียนบ้านนาปู่ป้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน(บุญเอื้อ เพียรสุขุม) โดย บ้านนาปู่ป้อม
14 ก.พ. 59 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป สาระการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นายมนตรี ผิวผัน โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โดย อนุบาลขุนยวม
2 ก.พ. 59 การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านในสอย รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 23101 หน่วยการเรียนรู้ General informational texts โดย บ้านในสอย
21 ม.ค. 59 รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูปชุด สุขภาพดีมีความปลอดภัยกลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย ห้วยต้นนุ่นวิทยา
5 ม.ค. 59 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดย บ้านป่าลาน
14 ธ.ค. 58 ผลของการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง ชีวิตของพืช กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดย ขุนยวม

กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50