| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสุภาพ กาวิ
รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
การรับนักเรียนปี 2554
ALERT
ALERT
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  

ประเภท : ข่าวด่วนประเด็นร้อน
เรื่อง : แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ E - Training Upgrading Teacher Qualification ( UTQ )
โดย : ศูนย์ KMC เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2553 มีผู้เข้าชม : 9288

 

                     แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ E - Training    Upgrading  Teacher  Qualification  ( UTQ )  ระหว่างวันที่  15  ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2553

                                                               *************************

                       กำหนดการลงทะเบียนฝึกอบรม    วันที่   15 ตุลาคม  -   30  พฤศจิกายน    2553  Anytime   Anywhere 

                     1. กลุ่มเป้าหมาย   -ข้าราชการครูทุกท่าน  อย่างน้อยคนละ  1  หลักสูตร      ( ยกเว้น ครูอัตราจ้าง  พนักงานราชการ  และ   ที่ผ่านการฝึกอบรมกับสถาบันอุดมศึกษา แล้ว )

                                                   - ผู้บริหารสถานศึกษา          ตามความสมัครใจ   (ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร  9  โมดุล)

                                                   - ผู้บริหารการศึกษา            ตามความสมัครใจ  (ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรแล้ว)

                                                   -  ศึกษานิเทศก์                    ตามความสมัครใจ ( ผ่านการพัฒนานิเทศแนวใหม่แล้ว)

                      2.หลักสูตรการฝึกอบรม  สพฐ.ได้จัดจ้างให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการพัฒนา มี 2 ลักษณะ  คือ หลักสูตรกลาง  จำนวน  8 หลักสูตร และหลักสูตรเฉพาะ  จำนวน 24  หลักสูตรรวม32 หลักสูตร 

                    หลักสูตรกลาง 8 หลักสูตร มีดังนี้

                       1.หลักสูตร/ระเบียบการวัดประเมินผล      มี  3  หน่วยการเรียนรู้

                       2.การประกันคุณภาพการศึกษา  มี   4  หน่วยการเรียนรู้

                       3.การสอนแบบบูรณาการสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก และห้องเรียนคละชั้น มี 6 หน่วยการเรียนรู้

                       4.การบูรณาการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน  มี  4  หน่วยการเรียนรู้ 

                       5.การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มี  5  หน่วยการเรียนรู้

                       6.การจัดกิจกรรมค่ายนักเรียน/กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   มี  2  หน่วยการเรียนรู้

                      7.การบริหารหลักสูตร    มี  5  หน่วยการเรียนรู้

                      8.นวัตกรรมการนิเทศ (  Coaching  ) การศึกษาชั้นเรียน    (  Lesson  study  )  มี   2  หน่วยการเรียนรู้

                  หลักสูตรเฉพาะ  24  หลักสูตร คลิกดูได้จากการลงทะเบียนฝึกอบรม

 

                       3.ผู้ที่จะลงทะเบียนฝึกอบรม จะต้องมี  e-mail  ที่แท้จริง เป็นของตัวเอง เพราะจะมีการตอบรับการลงทะเบียนผ่านทาง e - mail ของแต่ละคน เท่านั้น

                      4.ขั้นตอนการลงทะเบียน / กระบวนการสมัคร  UTQ on Line

                      4.1เข้าสู่โปรแกรมเพื่อลงทะเบียน และปรับปรุงแก้ไขข้อมูล

                     http://www.utqonline.in.th     หรือ

                     http://www.utqonline.com     หรือ          http://www.utqonline.net

                     4.2    กรอก  Username   และ      Pass word 

                       Username    คือ  เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก         Pass word  คือ ตัวเลขอะไรก็ได้ที่จำได้ง่าย  6 หลัก

                     4.3  กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง / แก้ไข /ปรับปรุง

                     4.4 คลิ๊กเลือกหลักสูตร  1 หลักสูตร เท่านั้น

                          หากดำเนินการกรอกข้อมูลถูกต้อง  จะมีการตอบรับผ่าน e-mail   ของท่าน   และจะแจ้งเตือนอีกครั้งว่าขณะนี้ระบบได้ยืนยัน(ตอบรับ) การลงทะเบียนแล้ว

                        ระยะเวลาเรียนของแต่ละหลักสูตรจะไม่เท่ากัน  หากท่านเรียนจบ ส่งข้อสอบ แล้ว  อาจารย์จะตรวจข้อสอบ ภายใน 7 วัน  และหากท่านผ่านการอบรมแล้ว สามารถคลิ๊กเข้าไปพิมพ์วุฒิบัตรได้ด้วยตนเอง   ให้สำเนาวุฒิบัตรแจ้ง  สพป.มส.1เพื่อสรุปแจ้งสพฐ.ต่อไป

                      5.เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จแล้ว จะพบกับเมนูหลัก ดังนี้

                         - หน้าแรก             -   แหล่งเรียนรู้                  -     กระดานสนทนา     

                        - คู่มือการใช้ระบบ   -  คำถาม- คำตอบ          - สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

                    5.1 ศึกษารายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่      http://www.utqonline.in.th /home/manual/pdf   

                    6.การใช้งานในฐานะผู้เข้ารับการฝึกอบรม

                       6.1 เข้าฟังการบรรยาย

                      6.2 ทำใบงาน

                      6.3 มีส่วนร่วมในประเด็นสนทนาของหลักสูตร

                      6.4 เข้าศึกษาแหล่งเรียรรู้ ของหลักสูตรที่วิทยากรจัดเตรียมไว้

                     6.5 มีส่วนร่วมในการตอบแบบสอบถาม

                      6.6 ทำแบบสอบถาม

                      6.7 ปรึกษาวิทยากร  และส่งข้อความถึงบุคคลอื่น

             หมายเหตุ     1.ต้องมี e-mail ที่แท้จริงเป็นของตนเอง เพราะต้อง ติดต่อกับผู้ดูแลระบบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น        ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนได้เรื่อยๆ   Anytime   Anywhere 

                                 2.สำหรับการจัดกลุ่มตามผลการประเมินสมรรถนะ  ผลการตรวจประเมินยังไม่เรียบร้อย  สพฐ.ให้ข้าราชการครูทุกคน  อยู่ในกลุ่มกลาง และต้องเข้ารับการฝึกอบรมทุกคน` ยกเว้น Master  Teacher    ที่ผ่านการฝึกอบรมกับสถาบันอุดมศึกษา  อยู่ในกลุ่มสูง                

                                3.สพป.มส.1 จะติดตาม ประชุมชี้แจงเป็นรายอำเภอ ในช่วงปลายเดือนตุลาคม2553กำหนดวันประชุมจะแจ้งให้ทราบทางเว็ปไซต์

                                4.รายชื่อผู้ดูแลระบบ สพป.มส.1 คลิกที่นี่ http://km.mhs1.go.th/

 

                    


ข่าวด่วนประเด็นร้อน 5 อันดับล่าสุด

      แจ้งกำหนดวัน - เวลา การประเมินเพื่อให้ข้าราชการมีวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษใหม่ 15 ส.ค. 60
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 11 ส.ค. 60
      การประเมินข้าราชการครูฯเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 11 ส.ค. 60
      การประเมินข้าราชการครูฯเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ 11 ส.ค. 60
      ประกาศ สพป.มส1 เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์ 10 ส.ค. 60


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50