| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายบุญชู จันทร์ดำ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
การรับนักเรียนปี 2554
ALERT
ALERT
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  

ประเภท : ภาพกิจกรรมจากสพป.
เรื่อง : สพป.มส 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
โดย : อำนวยการ เมื่อ วันจันทร์ ที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556 มีผู้เข้าชม : 5618

 +++++นางพุฒชาด จันทร์ดำ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.1 เป็นประธานเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เมื่อวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม 1 สพป.มส.1 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ ของกลุ่มภารกิจทุกกลุ่ม และสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานการประชาสัมพันธ์ อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายภายในองค์กรให้มีการประานงานกันในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ กับสถานศึกษาในสังกัด และให้ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของทุกกลุ่มภารกิจ และสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์การบริหารและการจัดการศึกษาของของสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานและสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจที่ดีระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ สถานศึกษา หน่วยงานของรัฐและประชาชน

+ + + + + + +

ไกรสร สิงหนาท นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/รายงาน

http://www.mhs1.go.th/index.php?name=newsarea&file=newsareashowpic&category=2

http://facebook.com/maehongsonarea1

E-mail : maehongsonpec@hotmail.com

  

 

 

 

 

 

 

+ + + + + + +


ภาพกิจกรรมจากสพป. 5 อันดับล่าสุด

      พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 21 เม.ย. 60
      การบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ พ.ศ. 2560 18 เม.ย. 60
      โครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ พ.ศ. 2560 11 เม.ย. 60
      การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (กศจ.แม่ฮ่องสอน) ครั้งที่๕/๒๕๖๐ 10 เม.ย. 60
      การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเขตพื้นที่ชายแดน (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)(จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และตาก) 10 เม.ย. 60


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50