| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสมรักษ์ ถวาย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  

ประเภท : ภาพกิจกรรมจากสพป.
เรื่อง : สพป.มส.1 ประชุมคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตฯ
โดย : อำนวยการ เมื่อ วันพุธ ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 มีผู้เข้าชม : 5982

สพป.มส.1 ประชุมคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตฯ

+ + + + + +
+++++นางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม 2 สพป.มส.1 เพื่อคัดเลือก อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แทนผู้ที่ลาออก มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายบุญชู จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.มส.1 นางพุฒชาด จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.มส.1 และคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
+ + + + + + +
ไกรสร ภาพ/รายงาน
 
     
    
    
+ + + + + +

ภาพกิจกรรมจากสพป. 5 อันดับล่าสุด

      การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ และ เขต ๒ 27 ก.ย. 59
      การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และประเมินค่านิยมคนไทย ๑๒ ประการ 27 ก.ย. 59
      การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 23 ก.ย. 59
      จังหวัดแม่ฮ่องสอนทบทวนการจัดทำแผนการศึกษาจังหวัด 5 ปี (2560 – 2564) 21 ก.ย. 59
      งานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 21 ก.ย. 59


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50