| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสมรักษ์ ถวาย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  

ประเภท : ภาพกิจกรรมจากสพป.
เรื่อง : สพป.มส. เขต ๑ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม
โดย : อำนวยการ เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2555 มีผู้เข้าชม : 1896

 

สพป.มส. เขต ๑ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม
************************
            เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ นายสุรพันธ์ สืบฟัก รอง ผอ. สพป.มส. เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม โดยความร่วมมือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการการจัดการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมโดยการอบรมหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม เทคนิคการสอนการวัดประเมินผล การทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้   ณ ห้องประชุม สพป.มส. เขต ๑
            
            นางสาวบุญสุข   กล่อมริ นักประชาสัมพันธ์ สพป.มส. เขต ๑   ถ่ายภาพ/รายงาน

ภาพกิจกรรมจากสพป. 5 อันดับล่าสุด

      การประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ก.ศ.จ.) ครั้งที่๖/๒๕๕๙ 28 ก.ย. 59
      ประชุมชี้แจงการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๐ 28 ก.ย. 59
      การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ และ เขต ๒ 27 ก.ย. 59
      การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และประเมินค่านิยมคนไทย ๑๒ ประการ 27 ก.ย. 59
      การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 23 ก.ย. 59


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50