| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสุภาพ กาวิ
รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
การรับนักเรียนปี 2554
ALERT
ALERT
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  

ประเภท : ข่าวด่วนประเด็นร้อน
เรื่อง : การพัฒนาข้าราชการครู ( Master Teacher) และผู้บริหารฯตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ
โดย : ศูนย์ KMC เมื่อ วันเสาร์ ที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2553 มีผู้เข้าชม : 4137

 

         

       .การพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษาตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ

         ให้ MASTER  TEACHER  ทุกคน  ทุกกลุ่มสาระวิชา  ที่ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันอุดมศึกษา เมื่อ  เดือนกรกฎาคม  -  ตุลาคม ๒๕๕๓  รายงานการนำความรู้ ประสบการณ์ ไปดำเนินการขยายผลดังนี้

    ๑.การขยายผลในโรงเรียน

    ๒.การขยายผลในกลุ่มสถานศึกษาเครือข่าย

    ๓.การสร้างกลุ่มเครือข่ายครูตามกลุ่มสาระ

    ๔.การดำเนินการขยายผลในรูปแบบอื่น เช่น การเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานศิลปหัตถกรรม ระดับเขต / ระดับภาค ฯลฯ

            โดยให้รายงานผลการดำเนินงาน เป็นเอกสาร / แผ่นพับ /CD ส่ง ภายใน

    วันที่   ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๓  ให้จงได้

ตามรายชื่อ  Master  Teacher  ดังนี้

 
ภาษาไทย ม.ต้น
ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน  ค่าลงทะเบียน  สถานที่อบรม หมายเหตุ
1 น.ส.สวนีย์   อินทธิปวง บ้านแม่เหมืองหลวง            5,000 โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก  
2 นางประณยา   ศุภราภรณ์ ปายวิทยาคาร            5,000  2 - 6 สิงหาคม 2553  
3 นายศิริชัย    จิตสว่าง ห้องสอนศึกษา            5,000    
ภาษาไทย ม.ปลาย        
1 นางมาเรีย   สกุลศิลปกรณ์ ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์            5,000 โรงแรมลาพาโลมา จ.พิษณุโลก  
         5 - 9 สิงหาคม 2553  
สังคมศึกษา
1 นางสาวรุ่งทิพย์   สุยะเหล็ก ขุนยวมวิทยา            5,000 โรงแรมไพลิน จ.พิษณุโลก  
2 นางสาวศิริวัฒนา ยุ้งทอง ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน            5,000  4 - 8 สิงหาคม 2553  
3 นางสาวชลารัตน์   เกาะกลาง ห้องสอนศึกษา            5,000    
4 นางสาวดาริณี   ฟ้าร่วน ห้องสอนศึกษา            5,000    
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
1 นางจงจิต   ไชยวงค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ            5,000 โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก  
2 นางสาวสุณี   สุรางค์พนา ศูนย์การศึกษาพิเศษ            5,000  13 - 17 สิงหาคม 2553  
ภาษาอังกฤษ ม.ต้น
1 นายภาวินิตย์   ลุนละวัน ชุมชนบ้านผาบ่อง            5,000 โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก  
2 นางจีรวรรณ   ทวานุรักษ์ ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน            5,000  18 - 22 สิงหาคม 2553  
3 นางสายใจ ต่าดู ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน            5,000    
4 นางดารุณี   อินทุฤทธิ์ ห้องสอนศึกษา            5,000    
5 นางพัณณิน แพ่งสุภา ห้องสอนศึกษา            5,000    
6 นางสุพรรณี   บุญทะวงศ์ ห้องสอนศึกษา            5,000    
ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย
1 นางจีรนันท์   คันธีสาร ห้องสอนศึกษา            5,000 โรงแรมลลีลาวดี   จ.พิษณุโลก  
2 นางสุกัญญา ทองรุ่งโรจน์ ห้องสอนศึกษา            5,000  18 - 22 สิงหาคม 2553  
3 นายสุทัศน์ สมบูรณ์ ห้องสอนศึกษา            5,000    
ภาษาไทยและบูรณาการ
1 นางวิจิตรรัตน์   นายวม ขุนยวม            5,000 โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่  
2 นางมาลัย ส่วยนุ ชุมชนบ้านหมอกจำแป่            5,000  23 -27 สิงหาคม 2553  
3 นางละออ เพียรวิชา บ้านท่าโป่งแดง            5,000    
4 นายบุญมี   สายสวาท บ้านในสอย            5,000    
5 นายสมุทร์   จันทร์สาย บ้านยอดดอยวิทยา            5,000    
6 นางสาวอรพรรณ   มณีวรรณ บ้านยาป่าแหน            5,000    
7 นายประสิทธิ์ เข็มสุวรรณ บ้านยาป่าแหน            5,000    
8 นายวิทยา สาริขิต บ้านใหม่            5,000    
9 นายอเนก   พุทธรักษา บ้านนาปู่ป้อม            5,000    
10 นางเทพินทร์ ชรัตติ บ้านท่าโป่งแดง(ช่วยราชการ)            5,000    
แนะแนว      
1 นางอัญชลี   ขวัญวงค์ ขุนยวมวิทยา                   -   โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่  
2 นางเสาร์วัน   อินวงค์ ชุมชนบ้านหมอกจำแป่            5,000  21 -25 สิงหาคม 2553  
3 นางสุภาพ บุญตันกัน บ้านทุ่งยาว            5,000    
4 นายสมยศ ปวงฟู บ้านน้ำฮู            5,000    
5 นายฤทธิชัย ดำรงค์ชีพ บ้านปางแปก            5,000    
6 นางสาวมัลลิกา นันทะน้อย ขุนยวม            5,000    
7 นางอัญชลี บุญมาตา บ้านเมืองแปง            5,000    
8 นายเอกสิทธิ์ แก้วอ้น บ้านรักไทย                   -      
9 นางสาวกาญจนา เดชสาวงค์ บ้านห้วยผา            5,000    
10 นายวัฒนา หว่างปอ บ้านห้วยมะเขือส้ม            5,000    
11 นางจิรนีย์ นฤสาร ราชประชานุเคราะห์ 22            5,000    
12 นางรุ่งวดี สิงห์แก้ว ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน            5,000    
13 นายวุฒิวงศ์ สุยะระ เสรีวิทยา            5,000    
14 นางสาวสุวภัทร บุญญะบัญช์ ห้องสอนศึกษา            5,000    
15 นางสาวชนินทร์วลัย   ธรรมขันธ์ อนุบาลปางมะผ้า            5,000    
16 นางฉวีวรรณ จันทร์เพชร อนุบาลปาย(เวียงใต้)            5,000    
      120,000
บรรณรักษ์
ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน  ค่าลงทะเบียน  ที่พัก  
1 นางปาจรีย์   ยอดประทุม ชุมชนต่อแพวิทยา            5,000 โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง  
2 นางมณีรัตน์   น่วมสกุลณี ชุมชนบ้านเมืองปอน                   -   24 - 28 สิงหาคม 2553  
3 นายประจักษ์   สิทธิเขียว ชุมชนบ้านแม่ฮี้            5,000    
4 นางสุภาพร คากอ บ้านถ้ำลอด            5,000    
5 นายไชยา เป็งเมือง บ้านไทรงาม            5,000    
6 นางอาภรณ์รัตน์ มูลฟอง บ้านนางิ้ว                   -      
7 นางสาวนรินรัตน์   เธียรกุลศักดิ์ บ้านนาปลาจาด                   -      
8 นางสาวเรณุกานต์ พงศ์พิสุทธิกุล บ้านน้ำฮู            5,000    
9 นางสาวเอื้องคำ หาญแก้ว บ้านน้ำฮูผาเสื่อ                   -      
10 นางเติอนใจ ดิษยะกมล(ธิว่อง) บ้านปางคาม            5,000    
11 นางสาวนราวดี หลิมศิริ บ้านป่าลาน                   -      
12 นางชนัดดา ศรีวิชัย(เมธานันฯ) บ้านแม่ละนา            5,000    
13 นางสาวประทุมพร รอดกระต่าย บ้านแม่อูคอหลวง            5,000    
14 นายสมุทร์   จันทร์สาย บ้านยอดดอยวิทยา                   -      
15 นางสาวอรพรรณ มณีวรรณ์ บ้านยาป่าแหน            5,000    
16 นายกฤตติวัฒน์ เมืองวงค์ บ้านรักไทย            5,000    
17 นางสาวปภาพร   เปรมเจริญจิตร บ้านลุกป่าก๊อ            5,000    
18 นางสาวสุภัตรา จันแก้ว บ้านวนาหลวง            5,000    
19 นางสาวเกสร ชมพู บ้านเวียงเหนือ            5,000    
20 นายจรัญ   สุขงาม บ้านหนองเขียว            5,000    
21 นางปวีณา วงศ์กัณหา บ้านหมากพริก            5,000    
22 นางวันวิสาข์ อานันท์ บ้านห้วยนา            5,000    
23 นางสาวอุบล ดวงต๋า บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์            5,000    
24 จ่าสิบโทสัญญา สอนบุญทอง บ้านห้วยเฮี้ยะ            5,000    
25 ว่าที่ร้อยตรี หัสนัยน์ สายคำ บ้านหว่าโน            5,000    
26 นางประภัสสร แก้วโยธา ราชประชานุเคราะห์ 34            5,000    
27 นางสาวรัตณี   คำสังวาลย์ ศึกษาสงเคราะห์ มสซ            5,000    
28 นายสมศักดิ์ สารินจา เสรีวิทยา            5,000    
29 นางบุษบา เริองชัย อนุบาลปาย(เวียงใต้)                   -      
30 นางสาวรุ่งอรุณ เวียงชัย อนุบาลแม่ฮ่องสอน            5,000    
      115,000
สุขศึกษา
ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน  ค่าลงทะเบียน  สถานที่อบรม หมายเหตุ
1 นางสาวกรองทอง เง่าสุวรรณ์ ห้องสอนศึกษา            8,500 สถาบันพลศึกษา เชียงใหม่  
2 นายมนตรี ผิวผัน บ้านปางตอง            8,500  18 - 22 ตุลาคม 2553  
3          
พลศึกษา
ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน  ค่าลงทะเบียน  สถานที่อบรม หมายเหตุ
1 นายพิจิตร มีเพ็งจันทร์ บ้านโป่งสา            8,500 สถาบันพลศึกษาสุโขทัย  
2 นายภควัฒน์ สุปินโน ร่มเกล้าปางตอง            8,500  18 - 22 ตุลาคม 2553  
3 นายอภิชาติ ขยันเกตุการณ์ ไทยรัฐวิทยา 99            8,500    
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย
ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน  ค่าลงทะเบียน  สถานที่อบรม หมายเหตุ
1 นางสาวเอกอนงค์ เตจ๊ะสาร ปายวิทยาร                   -   โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพฯ  
         18 -20 ตุลาคม 2553  
           
นาฎศิลป์
ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน  ค่าลงทะเบียน  สถานที่อบรม หมายเหตุ
1 นางสาวเกษรินทร์ นามแก้ว ร่มเกล้าปางตอง            9,000 โรงแรมตรัง ถนนวิสุทธิกษัตรย์  
        กรุงเทพฯ   6-10 กันยายน 2553  
           
ดนตรี
ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน  ค่าลงทะเบียน  สถานที่อบรม หมายเหตุ
1 นายทินกร สถิตย์เจริญกุล ห้องสอนศึกษา            9,500 วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์  
2 นายสิทธิชัยศักดิ์ชัยปัญญา ไทยรัฐวิทยา 99            9,500 ม.มหิดล ศาลายา นครปฐม  
         17 - 21 กันยายน 2553  
ภาษาไทย ม.ต้น
ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน  ค่าลงทะเบียน  สถานที่อบรม หมายเหตุ
1 น.ส.สวนีย์   อินทธิปวง บ้านแม่เหมืองหลวง            5,000 โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก  
2 นางประณยา   ศุภราภรณ์ ปายวิทยาคาร            5,000  2 - 6 สิงหาคม 2553  
3 นายศิริชัย    จิตสว่าง ห้องสอนศึกษา            5,000    
ภาษาไทย ม.ปลาย        
1 นางมาเรีย   สกุลศิลปกรณ์ ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์            5,000 โรงแรมลาพาโลมา จ.พิษณุโลก  
         5 - 9 สิงหาคม 2553  
สังคมศึกษา
1 นางสาวรุ่งทิพย์   สุยะเหล็ก ขุนยวมวิทยา            5,000 โรงแรมไพลิน จ.พิษณุโลก  
2 นางสาวศิริวัฒนา ยุ้งทอง ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน            5,000  4 - 8 สิงหาคม 2553  
3 นางสาวชลารัตน์   เกาะกลาง ห้องสอนศึกษา            5,000    
4 นางสาวดาริณี   ฟ้าร่วน ห้องสอนศึกษา            5,000    
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
1 นางจงจิต   ไชยวงค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ            5,000 โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก  
2 นางสาวสุณี   สุรางค์พนา ศูนย์การศึกษาพิเศษ            5,000  13 - 17 สิงหาคม 2553  
ภาษาอังกฤษ ม.ต้น
1 นายภาวินิตย์   ลุนละวัน ชุมชนบ้านผาบ่อง            5,000 โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก  
2 นางจีรวรรณ   ทวานุรักษ์ ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน            5,000  18 - 22 สิงหาคม 2553  
3 นางสายใจ ต่าดู ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน            5,000    
4 นางดารุณี   อินทุฤทธิ์ ห้องสอนศึกษา            5,000    
5 นางพัณณิน แพ่งสุภา ห้องสอนศึกษา            5,000    
6 นางสุพรรณี   บุญทะวงศ์ ห้องสอนศึกษา            5,000    
ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย
1 นางจีรนันท์   คันธีสาร ห้องสอนศึกษา            5,000 โรงแรมลลีลาวดี   จ.พิษณุโลก  
2 นางสุกัญญา ทองรุ่งโรจน์ ห้องสอนศึกษา            5,000  18 - 22 สิงหาคม 2553  
3 นายสุทัศน์ สมบูรณ์ ห้องสอนศึกษา            5,000    
ภาษาไทยและบูรณาการ
1 นางวิจิตรรัตน์   นายวม ขุนยวม            5,000 โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่  
2 นางมาลัย ส่วยนุ ชุมชนบ้านหมอกจำแป่            5,000  23 -27 สิงหาคม 2553  
3 นางละออ เพียรวิชา บ้านท่าโป่งแดง            5,000    
4 นายบุญมี   สายสวาท บ้านในสอย            5,000    
5 นายสมุทร์   จันทร์สาย บ้านยอดดอยวิทยา            5,000    
6 นางสาวอรพรรณ   มณีวรรณ บ้านยาป่าแหน            5,000    
7 นายประสิทธิ์ เข็มสุวรรณ บ้านยาป่าแหน            5,000    
8 นายวิทยา สาริขิต บ้านใหม่            5,000    
9 นายอเนก   พุทธรักษา บ้านนาปู่ป้อม            5,000    
10 นางเทพินทร์ ชรัตติ บ้านท่าโป่งแดง(ช่วยราชการ)            5,000    
แนะแนว      
1 นางอัญชลี   ขวัญวงค์ ขุนยวมวิทยา                   -   โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่  
2 นางเสาร์วัน   อินวงค์ ชุมชนบ้านหมอกจำแป่            5,000  21 -25 สิงหาคม 2553  
3 นางสุภาพ บุญตันกัน บ้านทุ่งยาว            5,000    
4 นายสมยศ ปวงฟู บ้านน้ำฮู            5,000    
5 นายฤทธิชัย ดำรงค์ชีพ บ้านปางแปก            5,000    
6 นางสาวมัลลิกา นันทะน้อย ขุนยวม            5,000    
7 นางอัญชลี บุญมาตา บ้านเมืองแปง            5,000    
8 นายเอกสิทธิ์ แก้วอ้น บ้านรักไทย                   -      
9 นางสาวกาญจนา เดชสาวงค์ บ้านห้วยผา            5,000    
10 นายวัฒนา หว่างปอ บ้านห้วยมะเขือส้ม            5,000    
11 นางจิรนีย์ นฤสาร ราชประชานุเคราะห์ 22            5,000    
12 นางรุ่งวดี สิงห์แก้ว ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน            5,000    
13 นายวุฒิวงศ์ สุยะระ เสรีวิทยา            5,000    
14 นางสาวสุวภัทร บุญญะบัญช์ ห้องสอนศึกษา            5,000    
15 นางสาวชนินทร์วลัย   ธรรมขันธ์ อนุบาลปางมะผ้า            5,000    
16 นางฉวีวรรณ จันทร์เพชร อนุบาลปาย(เวียงใต้)            5,000    
      120,000
บรรณรักษ์
ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน  ค่าลงทะเบียน  ที่พัก  
1 นางปาจรีย์   ยอดประทุม ชุมชนต่อแพวิทยา            5,000 โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง  
2 นางมณีรัตน์   น่วมสกุลณี ชุมชนบ้านเมืองปอน                   -   24 - 28 สิงหาคม 2553  
3 นายประจักษ์   สิทธิเขียว ชุมชนบ้านแม่ฮี้            5,000    
4 นางสุภาพร คากอ บ้านถ้ำลอด            5,000    
5 นายไชยา เป็งเมือง บ้านไทรงาม            5,000    
6 นางอาภรณ์รัตน์ มูลฟอง บ้านนางิ้ว                   -      
7 นางสาวนรินรัตน์   เธียรกุลศักดิ์ บ้านนาปลาจาด                   -      
8 นางสาวเรณุกานต์ พงศ์พิสุทธิกุล บ้านน้ำฮู            5,000    
9 นางสาวเอื้องคำ หาญแก้ว บ้านน้ำฮูผาเสื่อ                   -      
10 นางเติอนใจ ดิษยะกมล(ธิว่อง) บ้านปางคาม            5,000    
11 นางสาวนราวดี หลิมศิริ บ้านป่าลาน                   -      
12 นางชนัดดา ศรีวิชัย(เมธานันฯ) บ้านแม่ละนา            5,000    
13 นางสาวประทุมพร รอดกระต่าย บ้านแม่อูคอหลวง            5,000    
14 นายสมุทร์   จันทร์สาย บ้านยอดดอยวิทยา                   -      
15 นางสาวอรพรรณ มณีวรรณ์ บ้านยาป่าแหน            5,000    
16 นายกฤตติวัฒน์ เมืองวงค์ บ้านรักไทย            5,000    
17 นางสาวปภาพร   เปรมเจริญจิตร บ้านลุกป่าก๊อ            5,000    
18 นางสาวสุภัตรา จันแก้ว บ้านวนาหลวง            5,000    
19 นางสาวเกสร ชมพู บ้านเวียงเหนือ            5,000    
20 นายจรัญ   สุขงาม บ้านหนองเขียว            5,000    
21 นางปวีณา วงศ์กัณหา บ้านหมากพริก            5,000    
22 นางวันวิสาข์ อานันท์ บ้านห้วยนา            5,000    
23 นางสาวอุบล ดวงต๋า บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์            5,000    
24 จ่าสิบโทสัญญา สอนบุญทอง บ้านห้วยเฮี้ยะ            5,000    
25 ว่าที่ร้อยตรี หัสนัยน์ สายคำ บ้านหว่าโน            5,000    
26 นางประภัสสร แก้วโยธา ราชประชานุเคราะห์ 34            5,000    
27 นางสาวรัตณี   คำสังวาลย์ ศึกษาสงเคราะห์ มสซ            5,000    
28 นายสมศักดิ์ สารินจา เสรีวิทยา            5,000    
29 นางบุษบา เริองชัย อนุบาลปาย(เวียงใต้)                   -      
30 นางสาวรุ่งอรุณ เวียงชัย อนุบาลแม่ฮ่องสอน            5,000    
      115,000
สุขศึกษา
ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน  ค่าลงทะเบียน  สถานที่อบรม หมายเหตุ
1 นางสาวกรองทอง เง่าสุวรรณ์ ห้องสอนศึกษา            8,500 สถาบันพลศึกษา เชียงใหม่  
2 นายมนตรี ผิวผัน บ้านปางตอง            8,500  18 - 22 ตุลาคม 2553  
3          
พลศึกษา
ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน  ค่าลงทะเบียน  สถานที่อบรม หมายเหตุ
1 นายพิจิตร มีเพ็งจันทร์ บ้านโป่งสา            8,500 สถาบันพลศึกษาสุโขทัย  
2 นายภควัฒน์ สุปินโน ร่มเกล้าปางตอง            8,500  18 - 22 ตุลาคม 2553  
3 นายอภิชาติ ขยันเกตุการณ์ ไทยรัฐวิทยา 99            8,500    
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย
ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน  ค่าลงทะเบียน  สถานที่อบรม หมายเหตุ
1 นางสาวเอกอนงค์ เตจ๊ะสาร ปายวิทยาร                   -   โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพฯ  
         18 -20 ตุลาคม 2553  
           
นาฎศิลป์
ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน  ค่าลงทะเบียน  สถานที่อบรม หมายเหตุ
1 นางสาวเกษรินทร์ นามแก้ว ร่มเกล้าปางตอง            9,000 โรงแรมตรัง ถนนวิสุทธิกษัตรย์  
        กรุงเทพฯ   6-10 กันยายน 2553  
           
ดนตรี
ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน  ค่าลงทะเบียน  สถานที่อบรม หมายเหตุ
1 นายทินกร สถิตย์เจริญกุล ห้องสอนศึกษา            9,500 วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์  
2 นายสิทธิชัยศักดิ์ชัยปัญญา ไทยรัฐวิทยา 99            9,500 ม.มหิดล ศาลายา นครปฐม  
         17 - 21 กันยายน 2553  
ภาษาไทย ม.ต้น
ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน  ค่าลงทะเบียน  สถานที่อบรม หมายเหตุ
1 น.ส.สวนีย์   อินทธิปวง บ้านแม่เหมืองหลวง            5,000 โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก  
2 นางประณยา   ศุภราภรณ์ ปายวิทยาคาร            5,000  2 - 6 สิงหาคม 2553  
3 นายศิริชัย    จิตสว่าง ห้องสอนศึกษา            5,000    
ภาษาไทย ม.ปลาย        
1 นางมาเรีย   สกุลศิลปกรณ์ ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์            5,000 โรงแรมลาพาโลมา จ.พิษณุโลก  
         5 - 9 สิงหาคม 2553  
สังคมศึกษา
1 นางสาวรุ่งทิพย์   สุยะเหล็ก ขุนยวมวิทยา            5,000 โรงแรมไพลิน จ.พิษณุโลก  
2 นางสาวศิริวัฒนา ยุ้งทอง ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน            5,000  4 - 8 สิงหาคม 2553  
3 นางสาวชลารัตน์   เกาะกลาง ห้องสอนศึกษา            5,000    
4 นางสาวดาริณี   ฟ้าร่วน ห้องสอนศึกษา            5,000    
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
1 นางจงจิต   ไชยวงค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ            5,000 โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก  
2 นางสาวสุณี   สุรางค์พนา ศูนย์การศึกษาพิเศษ            5,000  13 - 17 สิงหาคม 2553  
ภาษาอังกฤษ ม.ต้น
1 นายภาวินิตย์   ลุนละวัน ชุมชนบ้านผาบ่อง            5,000 โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก  
2 นางจีรวรรณ   ทวานุรักษ์ ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน            5,000  18 - 22 สิงหาคม 2553  
3 นางสายใจ ต่าดู ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน            5,000    
4 นางดารุณี   อินทุฤทธิ์ ห้องสอนศึกษา            5,000    
5 นางพัณณิน แพ่งสุภา ห้องสอนศึกษา            5,000    
6 นางสุพรรณี   บุญทะวงศ์ ห้องสอนศึกษา            5,000    
ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย
1 นางจีรนันท์   คันธีสาร ห้องสอนศึกษา            5,000 โรงแรมลลีลาวดี   จ.พิษณุโลก  
2 นางสุกัญญา ทองรุ่งโรจน์ ห้องสอนศึกษา            5,000  18 - 22 สิงหาคม 2553  
3 นายสุทัศน์ สมบูรณ์ ห้องสอนศึกษา            5,000    
ภาษาไทยและบูรณาการ
1 นางวิจิตรรัตน์   นายวม ขุนยวม            5,000 โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่  
2 นางมาลัย ส่วยนุ ชุมชนบ้านหมอกจำแป่            5,000  23 -27 สิงหาคม 2553  
3 นางละออ เพียรวิชา บ้านท่าโป่งแดง            5,000    
4 นายบุญมี   สายสวาท บ้านในสอย            5,000    
5 นายสมุทร์   จันทร์สาย บ้านยอดดอยวิทยา            5,000    
6 นางสาวอรพรรณ   มณีวรรณ บ้านยาป่าแหน            5,000    
7 นายประสิทธิ์ เข็มสุวรรณ บ้านยาป่าแหน            5,000    
8 นายวิทยา สาริขิต บ้านใหม่            5,000    
9 นายอเนก   พุทธรักษา บ้านนาปู่ป้อม            5,000    
10 นางเทพินทร์ ชรัตติ บ้านท่าโป่งแดง(ช่วยราชการ)            5,000    
แนะแนว      
1 นางอัญชลี   ขวัญวงค์ ขุนยวมวิทยา                   -   โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่  
2 นางเสาร์วัน   อินวงค์ ชุมชนบ้านหมอกจำแป่            5,000  21 -25 สิงหาคม 2553  
3 นางสุภาพ บุญตันกัน บ้านทุ่งยาว            5,000    
4 นายสมยศ ปวงฟู บ้านน้ำฮู            5,000    
5 นายฤทธิชัย ดำรงค์ชีพ บ้านปางแปก            5,000    
6 นางสาวมัลลิกา นันทะน้อย ขุนยวม            5,000    
7 นางอัญชลี บุญมาตา บ้านเมืองแปง            5,000    
8 นายเอกสิทธิ์ แก้วอ้น บ้านรักไทย                   -      
9 นางสาวกาญจนา เดชสาวงค์ บ้านห้วยผา            5,000    
10 นายวัฒนา หว่างปอ บ้านห้วยมะเขือส้ม            5,000    
11 นางจิรนีย์ นฤสาร ราชประชานุเคราะห์ 22            5,000    
12 นางรุ่งวดี สิงห์แก้ว ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน            5,000    
13 นายวุฒิวงศ์ สุยะระ เสรีวิทยา            5,000    
14 นางสาวสุวภัทร บุญญะบัญช์ ห้องสอนศึกษา            5,000    
15 นางสาวชนินทร์วลัย   ธรรมขันธ์ อนุบาลปางมะผ้า            5,000    
16 นางฉวีวรรณ จันทร์เพชร อนุบาลปาย(เวียงใต้)            5,000    
      120,000
บรรณรักษ์
ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน  ค่าลงทะเบียน  ที่พัก  
1 นางปาจรีย์   ยอดประทุม ชุมชนต่อแพวิทยา            5,000 โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง  
2 นางมณีรัตน์   น่วมสกุลณี ชุมชนบ้านเมืองปอน                   -   24 - 28 สิงหาคม 2553  
3 นายประจักษ์   สิทธิเขียว ชุมชนบ้านแม่ฮี้            5,000    
4 นางสุภาพร คากอ บ้านถ้ำลอด            5,000    
5 นายไชยา เป็งเมือง บ้านไทรงาม            5,000    
6 นางอาภรณ์รัตน์ มูลฟอง บ้านนางิ้ว                   -      
7 นางสาวนรินรัตน์   เธียรกุลศักดิ์ บ้านนาปลาจาด                   -      
8 นางสาวเรณุกานต์ พงศ์พิสุทธิกุล บ้านน้ำฮู            5,000    
9 นางสาวเอื้องคำ หาญแก้ว บ้านน้ำฮูผาเสื่อ                   -      
10 นางเติอนใจ ดิษยะกมล(ธิว่อง) บ้านปางคาม            5,000    
11 นางสาวนราวดี หลิมศิริ บ้านป่าลาน                   -      
12 นางชนัดดา ศรีวิชัย(เมธานันฯ) บ้านแม่ละนา            5,000    
13 นางสาวประทุมพร รอดกระต่าย บ้านแม่อูคอหลวง            5,000    
14 นายสมุทร์   จันทร์สาย บ้านยอดดอยวิทยา                   -      
15 นางสาวอรพรรณ มณีวรรณ์ บ้านยาป่าแหน            5,000    
16 นายกฤตติวัฒน์ เมืองวงค์ บ้านรักไทย            5,000    
17 นางสาวปภาพร   เปรมเจริญจิตร บ้านลุกป่าก๊อ            5,000    
18 นางสาวสุภัตรา จันแก้ว บ้านวนาหลวง            5,000    
19 นางสาวเกสร ชมพู บ้านเวียงเหนือ            5,000    
20 นายจรัญ   สุขงาม บ้านหนองเขียว            5,000    
21 นางปวีณา วงศ์กัณหา บ้านหมากพริก            5,000    
22 นางวันวิสาข์ อานันท์ บ้านห้วยนา            5,000    
23 นางสาวอุบล ดวงต๋า บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์            5,000    
24 จ่าสิบโทสัญญา สอนบุญทอง บ้านห้วยเฮี้ยะ            5,000    
25 ว่าที่ร้อยตรี หัสนัยน์ สายคำ บ้านหว่าโน            5,000    
26 นางประภัสสร แก้วโยธา ราชประชานุเคราะห์ 34            5,000    
27 นางสาวรัตณี   คำสังวาลย์ ศึกษาสงเคราะห์ มสซ            5,000    
28 นายสมศักดิ์ สารินจา เสรีวิทยา            5,000    
29 นางบุษบา เริองชัย อนุบาลปาย(เวียงใต้)                   -      
30 นางสาวรุ่งอรุณ เวียงชัย อนุบาลแม่ฮ่องสอน            5,000    
      115,000
สุขศึกษา
ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน  ค่าลงทะเบียน  สถานที่อบรม หมายเหตุ
1 นางสาวกรองทอง เง่าสุวรรณ์ ห้องสอนศึกษา            8,500 สถาบันพลศึกษา เชียงใหม่  
2 นายมนตรี ผิวผัน บ้านปางตอง            8,500  18 - 22 ตุลาคม 2553  
3          
พลศึกษา
ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน  ค่าลงทะเบียน  สถานที่อบรม หมายเหตุ
1 นายพิจิตร มีเพ็งจันทร์ บ้านโป่งสา            8,500 สถาบันพลศึกษาสุโขทัย  
2 นายภควัฒน์ สุปินโน ร่มเกล้าปางตอง            8,500  18 - 22 ตุลาคม 2553  
3 นายอภิชาติ ขยันเกตุการณ์ ไทยรัฐวิทยา 99            8,500    
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย
ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน  ค่าลงทะเบียน  สถานที่อบรม หมายเหตุ
1 นางสาวเอกอนงค์ เตจ๊ะสาร ปายวิทยาร                   -   โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพฯ  
         18 -20 ตุลาคม 2553  
           
นาฎศิลป์
ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน  ค่าลงทะเบียน  สถานที่อบรม หมายเหตุ
1 นางสาวเกษรินทร์ นามแก้ว ร่มเกล้าปางตอง            9,000 โรงแรมตรัง ถนนวิสุทธิกษัตรย์  
        กรุงเทพฯ   6-10 กันยายน 2553  
           
ดนตรี
ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน  ค่าลงทะเบียน  สถานที่อบรม หมายเหตุ
1 นายทินกร สถิตย์เจริญกุล ห้องสอนศึกษา            9,500 วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์  
2 นายสิทธิชัยศักดิ์ชัยปัญญา ไทยรัฐวิทยา 99            9,500 ม.มหิดล ศาลายา นครปฐม  
         17 - 21 กันยายน 2553  
ภาษาไทย ม.ต้น
ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน  ค่าลงทะเบียน  สถานที่อบรม หมายเหตุ
1 น.ส.สวนีย์   อินทธิปวง บ้านแม่เหมืองหลวง            5,000 โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก  
2 นางประณยา   ศุภราภรณ์ ปายวิทยาคาร            5,000  2 - 6 สิงหาคม 2553  
3 นายศิริชัย    จิตสว่าง ห้องสอนศึกษา            5,000    
ภาษาไทย ม.ปลาย        
1 นางมาเรีย   สกุลศิลปกรณ์ ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์            5,000 โรงแรมลาพาโลมา จ.พิษณุโลก  
         5 - 9 สิงหาคม 2553  
สังคมศึกษา
1 นางสาวรุ่งทิพย์   สุยะเหล็ก ขุนยวมวิทยา            5,000 โรงแรมไพลิน จ.พิษณุโลก  
2 นางสาวศิริวัฒนา ยุ้งทอง ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน            5,000  4 - 8 สิงหาคม 2553  
3 นางสาวชลารัตน์   เกาะกลาง ห้องสอนศึกษา            5,000    
4 นางสาวดาริณี   ฟ้าร่วน ห้องสอนศึกษา            5,000    
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
1 นางจงจิต   ไชยวงค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ            5,000 โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก  
2 นางสาวสุณี   สุรางค์พนา ศูนย์การศึกษาพิเศษ            5,000  13 - 17 สิงหาคม 2553  
ภาษาอังกฤษ ม.ต้น
1 นายภาวินิตย์   ลุนละวัน ชุมชนบ้านผาบ่อง            5,000 โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก  
2 นางจีรวรรณ   ทวานุรักษ์ ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน            5,000  18 - 22 สิงหาคม 2553  
3 นางสายใจ ต่าดู ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน            5,000    
4 นางดารุณี   อินทุฤทธิ์ ห้องสอนศึกษา            5,000    
5 นางพัณณิน แพ่งสุภา ห้องสอนศึกษา            5,000    
6 นางสุพรรณี   บุญทะวงศ์ ห้องสอนศึกษา            5,000    
ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย
1 นางจีรนันท์   คันธีสาร ห้องสอนศึกษา            5,000 โรงแรมลลีลาวดี   จ.พิษณุโลก  
2 นางสุกัญญา ทองรุ่งโรจน์ ห้องสอนศึกษา            5,000  18 - 22 สิงหาคม 2553  
3 นายสุทัศน์ สมบูรณ์ ห้องสอนศึกษา            5,000    
ภาษาไทยและบูรณาการ
1 นางวิจิตรรัตน์   นายวม ขุนยวม            5,000 โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่  
2 นางมาลัย ส่วยนุ ชุมชนบ้านหมอกจำแป่            5,000  23 -27 สิงหาคม 2553  
3 นางละออ เพียรวิชา บ้านท่าโป่งแดง            5,000    
4 นายบุญมี   สายสวาท บ้านในสอย            5,000    
5 นายสมุทร์   จันทร์สาย บ้านยอดดอยวิทยา            5,000    
6 นางสาวอรพรรณ   มณีวรรณ บ้านยาป่าแหน            5,000    
7 นายประสิทธิ์ เข็มสุวรรณ บ้านยาป่าแหน            5,000    
8 นายวิทยา สาริขิต บ้านใหม่            5,000    
9 นายอเนก   พุทธรักษา บ้านนาปู่ป้อม            5,000    
10 นางเทพินทร์ ชรัตติ บ้านท่าโป่งแดง(ช่วยราชการ)            5,000    
แนะแนว      
1 นางอัญชลี   ขวัญวงค์ ขุนยวมวิทยา                   -   โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่  
2 นางเสาร์วัน   อินวงค์ ชุมชนบ้านหมอกจำแป่            5,000  21 -25 สิงหาคม 2553  
3 นางสุภาพ บุญตันกัน บ้านทุ่งยาว            5,000    
4 นายสมยศ ปวงฟู บ้านน้ำฮู            5,000    
5 นายฤทธิชัย ดำรงค์ชีพ บ้านปางแปก            5,000    
6 นางสาวมัลลิกา นันทะน้อย ขุนยวม            5,000    
7 นางอัญชลี บุญมาตา บ้านเมืองแปง            5,000    
8 นายเอกสิทธิ์ แก้วอ้น บ้านรักไทย                   -      
9 นางสาวกาญจนา เดชสาวงค์ บ้านห้วยผา            5,000    
10 นายวัฒนา หว่างปอ บ้านห้วยมะเขือส้ม            5,000    
11 นางจิรนีย์ นฤสาร ราชประชานุเคราะห์ 22            5,000    
12 นางรุ่งวดี สิงห์แก้ว ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน            5,000    
13 นายวุฒิวงศ์ สุยะระ เสรีวิทยา            5,000    
14 นางสาวสุวภัทร บุญญะบัญช์ ห้องสอนศึกษา            5,000    
15 นางสาวชนินทร์วลัย   ธรรมขันธ์ อนุบาลปางมะผ้า            5,000    
16 นางฉวีวรรณ จันทร์เพชร อนุบาลปาย(เวียงใต้)            5,000    
      120,000
บรรณรักษ์
ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน  ค่าลงทะเบียน  ที่พัก  
1 นางปาจรีย์   ยอดประทุม ชุมชนต่อแพวิทยา            5,000 โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง  
2 นางมณีรัตน์   น่วมสกุลณี ชุมชนบ้านเมืองปอน                   -   24 - 28 สิงหาคม 2553  
3 นายประจักษ์   สิทธิเขียว ชุมชนบ้านแม่ฮี้            5,000    
4 นางสุภาพร คากอ บ้านถ้ำลอด            5,000    
5 นายไชยา เป็งเมือง บ้านไทรงาม            5,000    
6 นางอาภรณ์รัตน์ มูลฟอง บ้านนางิ้ว                   -      
7 นางสาวนรินรัตน์   เธียรกุลศักดิ์ บ้านนาปลาจาด                   -      
8 นางสาวเรณุกานต์ พงศ์พิสุทธิกุล บ้านน้ำฮู            5,000    
9 นางสาวเอื้องคำ หาญแก้ว บ้านน้ำฮูผาเสื่อ                   -      
10 นางเติอนใจ ดิษยะกมล(ธิว่อง) บ้านปางคาม            5,000    
11 นางสาวนราวดี หลิมศิริ บ้านป่าลาน                   -      
12 นางชนัดดา ศรีวิชัย(เมธานันฯ) บ้านแม่ละนา            5,000    
13 นางสาวประทุมพร รอดกระต่าย บ้านแม่อูคอหลวง            5,000    
14 นายสมุทร์   จันทร์สาย บ้านยอดดอยวิทยา                   -      
15 นางสาวอรพรรณ มณีวรรณ์ บ้านยาป่าแหน            5,000    
16 นายกฤตติวัฒน์ เมืองวงค์ บ้านรักไทย            5,000    
17 นางสาวปภาพร   เปรมเจริญจิตร บ้านลุกป่าก๊อ            5,000    
18 นางสาวสุภัตรา จันแก้ว บ้านวนาหลวง            5,000    
19 นางสาวเกสร ชมพู บ้านเวียงเหนือ            5,000    
20 นายจรัญ   สุขงาม บ้านหนองเขียว            5,000    
21 นางปวีณา วงศ์กัณหา บ้านหมากพริก            5,000    
22 นางวันวิสาข์ อานันท์ บ้านห้วยนา            5,000    
23 นางสาวอุบล ดวงต๋า บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์            5,000    
24 จ่าสิบโทสัญญา สอนบุญทอง บ้านห้วยเฮี้ยะ            5,000    
25 ว่าที่ร้อยตรี หัสนัยน์ สายคำ บ้านหว่าโน            5,000    
26 นางประภัสสร แก้วโยธา ราชประชานุเคราะห์ 34            5,000    
27 นางสาวรัตณี   คำสังวาลย์ ศึกษาสงเคราะห์ มสซ            5,000    
28 นายสมศักดิ์ สารินจา เสรีวิทยา            5,000    
29 นางบุษบา เริองชัย อนุบาลปาย(เวียงใต้)                   -      
30 นางสาวรุ่งอรุณ เวียงชัย อนุบาลแม่ฮ่องสอน            5,000    
      115,000
สุขศึกษา
ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน  ค่าลงทะเบียน  สถานที่อบรม หมายเหตุ
1 นางสาวกรองทอง เง่าสุวรรณ์ ห้องสอนศึกษา            8,500 สถาบันพลศึกษา เชียงใหม่  
2 นายมนตรี ผิวผัน บ้านปางตอง            8,500  18 - 22 ตุลาคม 2553  
3          
พลศึกษา
ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน  ค่าลงทะเบียน  สถานที่อบรม หมายเหตุ
1 นายพิจิตร มีเพ็งจันทร์ บ้านโป่งสา            8,500 สถาบันพลศึกษาสุโขทัย  
2 นายภควัฒน์ สุปินโน ร่มเกล้าปางตอง            8,500  18 - 22 ตุลาคม 2553  
3 นายอภิชาติ ขยันเกตุการณ์ ไทยรัฐวิทยา 99            8,500    
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย
ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน  ค่าลงทะเบียน  สถานที่อบรม หมายเหตุ
1 นางสาวเอกอนงค์ เตจ๊ะสาร ปายวิทยาร                   -   โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพฯ  
         18 -20 ตุลาคม 2553  
           
นาฎศิลป์
ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน  ค่าลงทะเบียน  สถานที่อบรม หมายเหตุ
1 นางสาวเกษรินทร์ นามแก้ว ร่มเกล้าปางตอง            9,000 โรงแรมตรัง ถนนวิสุทธิกษัตรย์  
        กรุงเทพฯ   6-10 กันยายน 2553  
           
ดนตรี
ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน  ค่าลงทะเบียน  สถานที่อบรม หมายเหตุ
1 นายทินกร สถิตย์เจริญกุล ห้องสอนศึกษา            9,500 วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์  
2 นายสิทธิชัยศักดิ์ชัยปัญญา ไทยรัฐวิทยา 99            9,500 ม.มหิดล ศาลายา นครปฐม  
         17 - 21 กันยายน 2553  

 

  


ข่าวด่วนประเด็นร้อน 5 อันดับล่าสุด

      แจ้งกำหนดวัน - เวลา การประเมินเพื่อให้ข้าราชการมีวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษใหม่ 15 ส.ค. 60
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 11 ส.ค. 60
      การประเมินข้าราชการครูฯเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 11 ส.ค. 60
      การประเมินข้าราชการครูฯเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ 11 ส.ค. 60
      ประกาศ สพป.มส1 เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์ 10 ส.ค. 60


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50