| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายบุญชู จันทร์ดำ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
การรับนักเรียนปี 2554
ALERT
ALERT
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  

ประเภท : ภาพกิจกรรมจากสพป.
เรื่อง : คณะกรรมการบริหารจัดการศึกษา ของ สพป.มส. เขต 1 ประชุม วางแผน การดำเนินงาน ประจำปี 2555
โดย : อำนวยการ เมื่อ วันพุธ ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2555 มีผู้เข้าชม : 1708

 

คณะกรรมการบริหารจัดการศึกษา ของ สพป.มส. เขต 1
ประชุม วางแผน การดำเนินงาน ประจำปี 2555
………………………………………………………………………………………………………………..
                เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555  นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผอ.สพป.มส. เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษาของ สพป.มส. เขต 1 พร้อมด้วย นายบุญชู จันทร์ดำ
นางพุฒชาด จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.มส. เขต 1 ผอ.กลุ่มภารกิจงานต่างๆ ร่วมปรึกษาหารือ
วางแผนการดำเนินงานประจำปี 2555 ตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุ
ประสงค์และเป้าหมายต่อไป  นอกจากนี้ประธานได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับ ผอ.กลุ่มภารกิจ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานใหม่ สำหรับผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
……………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +


ภาพกิจกรรมจากสพป. 5 อันดับล่าสุด

      โครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน 23 มี.ค. 60
      การประชุม อกศจ.แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 4/2560 22 มี.ค. 60
      หลักสูตรผู้ให้บริการสอนเสริมและผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 22 มี.ค. 60
      การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning 21 มี.ค. 60
      อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning อนุบาลแม่ฮ่องสอน 20 มี.ค. 60


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50