| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสุภาพ กาวิ
รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
การรับนักเรียนปี 2554
ALERT
ALERT
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน      
15 ส.ค. 60 แจ้งกำหนดวัน - เวลา การประเมินเพื่อให้ข้าราชการมีวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษใหม่ โดย บริหารงานบุคคล
11 ส.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดย บริหารงานบุคคล
11 ส.ค. 60 การประเมินข้าราชการครูฯเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
11 ส.ค. 60 การประเมินข้าราชการครูฯเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ โดย บริหารงานบุคคล
10 ส.ค. 60 ประกาศ สพป.มส1 เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์ โดย บริหารงานบุคคล
9 ส.ค. 60 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องอสน เขต 1 เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน โดย บริหารงานบุคคล
9 ส.ค. 60 ขออนุเคราะห์คัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอนวิชาพลังงานทดแทน โดย บริหารงานบุคคล
8 ส.ค. 60 การทดลองระบบทดสอบครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ด้วยระบบ TEPE online โดย บริหารงานบุคคล
3 ส.ค. 60 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2560 โดย บริหารงานบุคคล
1 ส.ค. 60 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูดูแลนักเรียนพักนอน โดย บริหารงานบุคคล
27 ก.ค. 60 รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ โดย บริหารงานบุคคล
25 ก.ค. 60 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง(เพิ่มเติม) ปี 2560 โดย บริหารงานบุคคล
22 ก.ค. 60 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน โดย บริหารงานบุคคล
19 ก.ค. 60 การอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2560 โดย นิเทศ ติดตามฯ
13 ก.ค. 60 ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดย บริหารงานบุคคล
12 ก.ค. 60 จัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2560 (30%) โดย นโยบายและแผน
12 ก.ค. 60 ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี 2560 โดย นิเทศ ติดตามฯ
6 ก.ค. 60 การอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC โดย บริหารงานบุคคล
4 ก.ค. 60 การสำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนขนาดเล็ก โดย นิเทศ ติดตามฯ
3 ก.ค. 60 การรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายที่ 3 การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ โดย นิเทศ ติดตามฯ
27 มิ.ย. 60 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา ระดับชาติ หรือ นักวิทย์น้อยทรู ประจำปี 2560 โดย นิเทศ ติดตามฯ
25 มิ.ย. 60 ประกาศสำนักงานเขตพืินที่กาารศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรือง การขี้นบัญชีผู้ได้รันสบการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัตหน้าที่ธุรการโรงเรียสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่าการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย บริหารงานบุคคล
22 มิ.ย. 60 ประกาศรางวัลของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาประจำปี2560 โดย บริหารงานบุคคล
19 มิ.ย. 60 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป โดย บริหารงานบุคคล
19 มิ.ย. 60 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ โดย บริหารงานบุคคล
15 มิ.ย. 60 ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัิติหน้าที่ธุรการโรงเรียน โดย บริหารงานบุคคล
14 มิ.ย. 60 การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" โรงเรียนขนาดเล็ก โดย นิเทศ ติดตามฯ
14 มิ.ย. 60 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดย บริหารงานบุคคล
2 มิ.ย. 60 ประกาศสำนักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่องรับสมีครคัดเลือกบุคคลเพื่อเจ้างเป็นลูกจ้างชัวคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย บริหารงานบุคคล
2 มิ.ย. 60 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพันักงานที่วไป สังกัดสำนักงาจเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย บริหารงานบุคคล

กำลังแสดงหน้าที่ 1/85 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50