| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายบุญชู จันทร์ดำ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน      
21 ต.ค. 59 การจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนากิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านการประชุมทางไกล โดย นิเทศ ติดตามฯ
6 ต.ค. 59 แต่งตั้งลูกจ้างประจำ โดย บริหารงานบุคคล
6 ต.ค. 59 การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559 โดย บริหารงานบุคคล
28 ก.ย. 59 แนวทางการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ โดย บริหารงานบุคคล
27 ก.ย. 59 แนวทางการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ โดย บริหารงานบุคคล
26 ก.ย. 59 การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 โดย นิเทศ ติดตามฯ
21 ก.ย. 59 เชิญคณะกรรมการประเมินลูกจ้างประจำ โดย บริหารงานบุคคล
12 ก.ย. 59 ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ โดย บริหารงานบุคคล
9 ก.ย. 59 แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 โดย นิเทศ ติดตามฯ
31 ส.ค. 59 หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศ฿กาษ เพื่อรับรางวัลพระราชวทาน โดย ส่งเสริมฯ
31 ส.ค. 59 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจการสร้างวินัยทางการเงิน โดย นิเทศ ติดตามฯ
30 ส.ค. 59 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภาปี 2559 โดย บริหารงานบุคคล
30 ส.ค. 59 ประกวด สวดแปดศิลห้า จาก สพฐ โดย ส่งเสริมฯ
30 ส.ค. 59 โครงการออกแบบบรรจุภันฑ์นมโรงเรียน โดย ส่งเสริมฯ
29 ส.ค. 59 การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ตัวผู้เรียนด้วยสื่อ โดย นิเทศ ติดตามฯ
26 ส.ค. 59 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่อ่องสอน เขต 1 เรื่องรับสมัครบคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เวรยาม โดย บริหารงานบุคคล
24 ส.ค. 59 [ด่วนที่สุด]การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯประจำปี2559 โดย บริหารงานบุคคล
24 ส.ค. 59 ชี้แจงเรื่องการแต่งกายในวันประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนวิธีการสอนอ่านเขียนที่ประสบความสำเร็จเพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพ โดย นิเทศ ติดตามฯ
1 ส.ค. 59 การคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
29 ก.ค. 59 ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายขยายผลกิจกรรมศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โดย นิเทศ ติดตามฯ
28 ก.ค. 59 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และ 2 โดย อำนวยการ
6 ก.ค. 59 แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประกวด Best Practice โรงเรียนดีประจำตำบล โดย นิเทศ ติดตามฯ
4 ก.ค. 59 การแข่งขันการตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 2 โดย นิเทศ ติดตามฯ
4 ก.ค. 59 การประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนงานแนะแนวอาชีพและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา โดย นิเทศ ติดตามฯ
23 มิ.ย. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2559 และแจ้งจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มโรงเรียน โดย นิเทศ ติดตามฯ
17 มิ.ย. 59 การประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูสอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย นิเทศ ติดตามฯ
10 มิ.ย. 59 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559 โดย บริหารงานบุคคล
8 มิ.ย. 59 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบลและโรงเรียนประชารัฐ โดย นิเทศ ติดตามฯ
8 มิ.ย. 59 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแลแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อนวยการสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 และ 2 โดย บริหารงานบุคคล
7 มิ.ย. 59 ประกวดขับร้องเพลงบทพระราชนิพนธ์ จากวัฒธรรม มส. โดย ส่งเสริมฯ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/82 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50