| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายบุญชู จันทร์ดำ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน      
20 ม.ค. 60 กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประสานความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย โดย นิเทศ ติดตามฯ
19 ม.ค. 60 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผอ.สถานศึกษาตามตัวชี้วัด โดย บริหารงานบุคคล
19 ม.ค. 60 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คัดเลือกผลงานทางวิชาการ สื่อ นวัตกรรมวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ๑ โรงเรียน ๑ Best Practice โดย นิเทศ ติดตามฯ
17 ม.ค. 60 การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) โดย นิเทศ ติดตามฯ
17 ม.ค. 60 การทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานระดับชาติ ชั้น ป. ๓ (NT) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดย นิเทศ ติดตามฯ
11 ม.ค. 60 เอกสารร่างแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย นโยบายและแผน
11 ม.ค. 60 ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันครูประจำปี 2560 โดย บริหารงานบุคคล
11 ม.ค. 60 การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูฯวิทยฐานะครูชำนาญการฯ โดย บริหารงานบุคคล
11 ม.ค. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน NT/O-NET ปีการศึกษา 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
6 ม.ค. 60 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
30 ธ.ค. 59 การสำรวจโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน(ICU) โดย นิเทศ ติดตามฯ
23 ธ.ค. 59 การคัดเลือกครูเพื่อเป็นวิทยากรให้การอบรมผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2 โดย นิเทศ ติดตามฯ
22 ธ.ค. 59 ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาปี 2560 โดย บริหารงานบุคคล
22 ธ.ค. 59 ประชาสัมพันธ์แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี2560 โดย บริหารงานบุคคล
22 ธ.ค. 59 การส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ปี 2560 โดย บริหารงานบุคคล
22 ธ.ค. 59 การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการ โดย บริหารงานบุคคล
1 ธ.ค. 59 การกรอกข้อมูลโรงเรียนและนักเรียนเป็นรายบุคคล ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดย นิเทศ ติดตามฯ
1 ธ.ค. 59 การกรอกข้อมูลโรงเรียนและนักเรียนเป็นรายบุคคล ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดย นิเทศ ติดตามฯ
30 พ.ย. 59 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ โดย นิเทศ ติดตามฯ
28 พ.ย. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ผอ.สถานศึกษา สังกัด กศจ.แม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
23 พ.ย. 59 ประกาศำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน โดย บริหารงานบุคคล
23 พ.ย. 59 การจัดกิจกรรมรื่นเริงศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
22 พ.ย. 59 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง โดย บริหารงานบุคคล
18 พ.ย. 59 ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่าการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง โดย บริหารงานบุคคล
18 พ.ย. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน โดย บริหารงานบุคคล
16 พ.ย. 59 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย บริหารงานบุคคล
14 พ.ย. 59 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ ปี พ.ศ.2559 โดย บริหารงานบุคคล
9 พ.ย. 59 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง โดย บริหารงานบุคคล
7 พ.ย. 59 นโยบายการท่องสูตรคูณ คิดเลขเร็ว และท่องอาขยาน โดย นิเทศ ติดตามฯ
4 พ.ย. 59 ประกาศสำนักงานเขตพืิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน สังกัดสำนังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ โดย บริหารงานบุคคล

กำลังแสดงหน้าที่ 1/83 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50