| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสุภาพ กาวิ
รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
การรับนักเรียนปี 2554
ALERT
ALERT
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน      
25 มิ.ย. 60 ประกาศสำนักงานเขตพืินที่กาารศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรือง การขี้นบัญชีผู้ได้รันสบการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัตหน้าที่ธุรการโรงเรียสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่าการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย บริหารงานบุคคล
22 มิ.ย. 60 ประกาศรางวัลของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาประจำปี2560 โดย บริหารงานบุคคล
19 มิ.ย. 60 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป โดย บริหารงานบุคคล
19 มิ.ย. 60 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ โดย บริหารงานบุคคล
15 มิ.ย. 60 ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัิติหน้าที่ธุรการโรงเรียน โดย บริหารงานบุคคล
14 มิ.ย. 60 การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" โรงเรียนขนาดเล็ก โดย นิเทศ ติดตามฯ
14 มิ.ย. 60 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดย บริหารงานบุคคล
2 มิ.ย. 60 ประกาศสำนักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่องรับสมีครคัดเลือกบุคคลเพื่อเจ้างเป็นลูกจ้างชัวคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย บริหารงานบุคคล
2 มิ.ย. 60 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพันักงานที่วไป สังกัดสำนักงาจเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย บริหารงานบุคคล
22 พ.ค. 60 การประชุมปฏิบัติการวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2560 โดย นิเทศ ติดตามฯ
17 พ.ค. 60 กำหนดการพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ โดย บริหารงานบุคคล
9 พ.ค. 60 การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558 โดย บริหารงานบุคคล
3 พ.ค. 60 ข้อบังคับว่าด้วยใบอนญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559 โดย บริหารงานบุคคล
20 เม.ย. 60 การประเมินข้าราชการครูฯเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
19 เม.ย. 60 ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ปี ๒๕๖๐ (รอบสอง ระดับประเทศ) โดย นิเทศ ติดตามฯ
7 เม.ย. 60 การประเมินข้าราชการครูฯเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
7 เม.ย. 60 การประเมินข้าราชการครูฯเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ โดย บริหารงานบุคคล
31 มี.ค. 60 การปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2560 ในระบบ DMC โดย นโยบายและแผน
24 มี.ค. 60 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี 2560 โดย บริหารงานบุคคล
24 มี.ค. 60 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ค(2)เพื่อย้ายและแต่งตั้งและเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดย บริหารงานบุคคล
20 มี.ค. 60 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปีงบประมาณ 2560 โดย นโยบายและแผน
18 มี.ค. 60 ขอให้โรงเรียนตามโครงการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” กรอกแบบรายงาน ด่วน!!! โดย นิเทศ ติดตามฯ
15 มี.ค. 60 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องผลการประเมินคะแนนผู้ขอย้ายตามองค์ประกอบของ สพฐ กำหนดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สายงานการสอน ครั้งที่ 1 ปี 2560 โดย บริหารงานบุคคล
15 มี.ค. 60 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
9 มี.ค. 60 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
9 มี.ค. 60 การสำรวจข้อมูลโรงเรียน โดย นิเทศ ติดตามฯ
8 มี.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ โดย อำนวยการ
6 มี.ค. 60 การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี ๒๕๖๐ (รอบสอง ระดับประเทศ) โดย นิเทศ ติดตามฯ
6 มี.ค. 60 การทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดย นิเทศ ติดตามฯ
3 มี.ค. 60 การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย บริหารงานบุคคล

กำลังแสดงหน้าที่ 1/84 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50