| Home | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสมรักษ์ ถวาย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

<< มกราคม 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
>>ภารกิจทั้งหมดในเดือนนี้<<

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน      
29 ม.ค. 58 การดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ โดย นิเทศ ติดตามฯ
29 ม.ค. 58 ประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับศูนย์เครือข่ายทุกเครือข่าย โดย ส่งเสริมฯ
29 ม.ค. 58 ด่วนที่สุด กำหนดการรับมอบเงินอุดหนุนสหกรณ์ในโรงเรียน โดย ส่งเสริมฯ
28 ม.ค. 58 สำรวจรายชื่อข้าราชการครูฯ โดย บริหารงานบุคคล
27 ม.ค. 58 เชิญประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
26 ม.ค. 58 ศุนย์ประสานงานการับนักเรียนและการเปิดรั่วโรงเรียน ปีการศึกษา 2558 โดย ส่งเสริมฯ
23 ม.ค. 58 หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับประจำเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษา ปีการศึกาา ๒๕๕๘ โดย ส่งเสริมฯ
23 ม.ค. 58 แผนการใช้เงินตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับศูนย์เครือข่าย โดย นโยบายและแผน
22 ม.ค. 58 การรับนักเรียน (ประเภทโควตา)เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดย ส่งเสริมฯ
22 ม.ค. 58 กำหนดการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ประเทภโควต้า โดย ส่งเสริมฯ
21 ม.ค. 58 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประุถมศึกษาแม่ฮ่่องสอน เขต ๑ เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน โดย บริหารงานบุคคล
21 ม.ค. 58 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 (แก้ไขเพิ่มเติม) โดย บริหารงานบุคคล
21 ม.ค. 58 การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2558 โดย บริหารงานบุคคล
21 ม.ค. 58 การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการคุรุสภาประจำปี 2558 โดย บริหารงานบุคคล
20 ม.ค. 58 ขอเฃิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ครั้งที่ 1/ 2558 โดย อำนวยการ
20 ม.ค. 58 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับสนามสอบ ปีการศึกษา 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
19 ม.ค. 58 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพืื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานสึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ โดย บริหารงานบุคคล
19 ม.ค. 58 สพป.มส.1 ขอแจ้ง กค.ประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษปี 2558 โดย อำนวยการ
16 ม.ค. 58 การจัดสนามสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 โดย นิเทศ ติดตามฯ
15 ม.ค. 58 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา(ด้านการศึกษา) โดย นิเทศ ติดตามฯ
15 ม.ค. 58 การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย นิเทศ ติดตามฯ
15 ม.ค. 58 [ด่วนที่สุด]รายชื่อผู้ได้รับมอบรางวัลในวันครูที่ 16 มกราคม2558 โดย บริหารงานบุคคล
14 ม.ค. 58 เชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงสาธิตการสอนวรรณคดีไทยโครงการรักษ์วรรณคดีไทยเฉลิมพระเกียรติ โดย ส่งเสริมฯ
13 ม.ค. 58 ประกาศนโยบาย ปี 2558 ปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โดย นิเทศ ติดตามฯ
13 ม.ค. 58 การประชุมปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนทักษะการคิด วิเคราะห์ และทักษะในศตวรรษที่ 21 โดย นิเทศ ติดตามฯ
13 ม.ค. 58 เชิญประชุมเพื่อเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาและขับเคลื่อนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษา โดย นิเทศ ติดตามฯ
12 ม.ค. 58 ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุบคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน โดย บริหารงานบุคคล
12 ม.ค. 58 เชิญร่วมงานวันครูประจำปี 2558 โดย บริหารงานบุคคล
12 ม.ค. 58 ด่วนที่สุด การรับมอบอาคารและติดตามโครงการของมูลนิธิสามสาระ ประจำปี ๒๕๕๘ โดย ส่งเสริมฯ
12 ม.ค. 58 การสอนเสริมสำหรับนักเรียนเพื่อการสอบ O-NET โดย นิเทศ ติดตามฯ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/73 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50