| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสมรักษ์ ถวาย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  

ประเภท : ภาพกิจกรรมจากสพป.
เรื่อง : การประชุมชี้แจงการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โรคมาลาเรีย
โดย : อำนวยการ เมื่อ วันพุธ ที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 มีผู้เข้าชม : 2343

 นางพุฒชาด จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.มส.1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โรคมาลาเรีย ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนในโครงการฯ โดยการสนับสนุน จาก มูลนิธิคีนันแห่งเอเขีย โดยมีหัวหน้าสำนักงานควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ 10 จังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย ผู้บริหารโรงเรียนและครูที่จัดกิจกรรมในโรงเรียนตามโครงการฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้สื่อการเรียนการสอน การประสานงานระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การกำหนดแผนการปฏิบัติงานและการนิเทศ รวมทั้งได้มอบสื่อ คู่มือครู คู่มือนักเรียน ให้แก่โรงเรียนเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

+ + + + + + +

ไกรสร สิงหนาท นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/รายงาน

http://www.mhs1.go.th/index.php?name=newsarea&file=newsareashowpic&category=2

http://facebook.com/maehongsonarea1

E-mail : maehongsonpec@hotmail.com

 

% % % % %

 


ภาพกิจกรรมจากสพป. 5 อันดับล่าสุด

      การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ และ เขต ๒ 27 ก.ย. 59
      การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และประเมินค่านิยมคนไทย ๑๒ ประการ 27 ก.ย. 59
      การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 23 ก.ย. 59
      จังหวัดแม่ฮ่องสอนทบทวนการจัดทำแผนการศึกษาจังหวัด 5 ปี (2560 – 2564) 21 ก.ย. 59
      งานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 21 ก.ย. 59


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50